Buralar Yalan (페르시아어 번역)

Advertisements
페르시아어 번역페르시아어
A A

اینجاها دروغ است

درب کوبیده شد ، فکر کردم توئی
جای خالی را در آیینه دیدم
یک شهر افتاد ، دقیقا درونم دلتنگ شده ام ، فهمیدم
 
می دانی ؟
تو خانه ی من بودی
خانواده ام بودی ، نفسم ، در تاریکی دست هایم بودی
برخیز برویم ، زمان می سوزد
مرا نجات بده ، دوباره دربیاور از جای خالیت
برخیز برویم ، اینجاها دروغ است
اینجاها دروغ است
 
نکشت ، نیرو نداد
هیچ نگذشت ، فکر می کردم می گذرد
دیدم خودم را در آیینه ، یک پیام کمک بودم
 
می دانی ؟
تو خانه ی من بودی
خانواده ام بودی ، نفسم ، در تاریکی دست هایم بودی
برخیز برویم ، زمان می سوزد
مرا نجات بده ، دوباره دربیاور از جای خالیت
برخیز برویم ، اینجاها دروغ است ، اینجاها دروغ است
 
درب کوبیده شد ، فکر کردم توئی
اینجاها دروغ است
برخیز برویم ، زمان می سوزد
مرا نجات بده ، دوباره دربیاور از جای خالیت
برخیز برویم ، اینجاها دروغ است ، اینجاها دروغ است
 
투고자: mahfmahf, 日, 22/12/2013 - 19:21
터키어터키어

Buralar Yalan

코멘트