شادوماد (러시아어 번역)

Advertisements
페르시아어

شادوماد

خنچه بیارید
لاله بکارید
خنده بر آرید
میره به حجله شادوماد
 
بله برونه گل میتکونه
دسته به دسته دونه به دونه شادوماد
 
چه قشنگه موی بافتش
متن ترانه و آهنگ از سایت ایران ترانه
چه بلنده تازه عروس
 
چه قشنگه چه خوشرنگه
همه رنگه مثل طاووس
 
خوش به حالش شادوماد
 
دست بزنید و شادی کنید نیت به دومادی کنید
دست بزنید و شادی کنید نیت به دومادی کنید
 
رو جهازش خنده ی نازش سینه ی بازش مرمریه
همه دور آینه و شمعدون پرده ی ایوون کرکریه
 
خنچه بیارید شادان
لاله بکارید خندان
 
دوماد کجاییه دستاش حناییه
عشقش خداییه گل پسره
زلفاش گلابتون لپاش مثال خون
خوش خلق و مهربون شادوماد
 
خنچه بیارید
لاله بکارید
خنده بر آرید
میره به حجله شادوماد
 
بله برونه گل میتکونه
دسته به دسته دونه به دونه شادوماد
 
چه قشنگه موی بافتش
متن ترانه و آهنگ از سایت ایران ترانه
چه بلنده تازه عروس
 
چه قشنگه چه خوشرنگه
همه رنگه مثل طاووس
 
خوش به حالش شادوماد
 
دست بزنید و شادی کنید نیت به دومادی کنید
دست بزنید و شادی کنید نیت به دومادی کنید
 
رو جهازش خنده ی نازش سینه ی بازش مرمریه
همه دور آینه و شمعدون پرده ی ایوون کرکریه
 
خنچه بیارید شادان
لاله بکارید خندان
 
دوماد کجاییه دستاش حناییه
عشقش خداییه گل پسره
زلفاش گلابتون لپاش مثال خون
خوش خلق و مهربون شادوماد
 
دست بزنید و شادی کنید نیت به دومادی کنید
دست بزنید و شادی کنید نیت به دومادی کنید
 
رو جهازش خنده ی نازش سینه ی بازش مرمریه
همه دور آینه و شمعدون پرده ی ایوون کرکریه
 
خنچه بیارید شادان
لاله بکارید خندان
 
دوماد کجاییه دستاش حناییه
عشقش خداییه گل پسره
زلفاش گلابتون لپاش مثال خون
خوش خلق و مهربون شادوماد
 
투고자: PaneurythmiePaneurythmie, 月, 01/10/2012 - 21:02
러시아어 번역러시아어
Align paragraphs
A A

Жених.

Пусть бутоны приносит,
Пусть тюльпаны сеет,
Пусть улыбкой светится,
Идёт застенчиво жених.
 
Браво, дарит цветы каждому в руки, наш жених.
 
Как красивы её косы,
Как высока, свежа невеста.
 
Как прекрасна, как же ярка,
Словно павлин наша невеста.
 
Счастливчик наш жених.
 
Аплодируйте и радуйтесь, пожелайте себе того же.
Аплодируйте и радуйтесь, пожелайте себе того же.
 
Её приданое это её улыбка, нежность, распорстёртые объятия - все из мрамора.
Эти все жемчуга, и люстры и занавески - все из кружева.
 
Пусть с радостью приносит бутоны,
Пусть с улыбкой сеет тюльпаны.
 
Из каких мест наш жених, золотые руки у него,
Любовь от бога у них, отличный парень наш жених.
Пряди как цветник, губы как кровь, добрый и любящий наш жених.
 
Пусть бутоны приносит,
Пусть тюльпаны сеет,
Пусть улыбкой светится,
Идёт застенчиво жених.
 
Браво, дарит цветы каждому в руки, наш жених.
 
Как красивы её косы,
Как высока, свежа невеста.
 
Как прекрасна, как же ярка,
Словно павлин наша невеста.
 
Счастливчик, наш жених.
 
Аплодируйте и радуйтесь, пожелайте себе того же.
Аплодируйте и радуйтесь, пожелайте себе того же.
 
Её приданое, это её улыбка, нежность, распорстёртые объятия - все из мрамора.
Эти все жемчуга, и люстры и занавески - все из кружева.
 
Пусть с радостью приносит бутоны,
Пусть с улыбкой сеет тюльпаны.
 
Из каких мест наш жених, золотые руки у него,
Любовь от бога у них, отличный парень наш жених.
Пряди как цветник, губы как кровь, добрый и любящий наш жених.
 
Аплодируйте и радуйтесь, пожелайте себе того же.
Аплодируйте и радуйтесь, пожелайте себе того же.
 
Её приданое это её улыбка, нежность, распорстёртые объятия все из мрамора.
Эти все жемчуга, и люстры и занавески всё из кружева.
 
Пусть с радостью приносит бутоны,
Пусть с улыбкой сеет тюльпаны.
 
Из каких мест наш жених, золотые руки у него,
Любовь от бога у них, отличный парень наш жених.
Пряди как цветник, губы как кровь, добрый и любящий наш жених.
 
고마워요!
감사 5회 받음
투고자: Шахноза МухамедоваШахноза Мухамедова, 火, 21/01/2020 - 18:35
Added in reply to request by wisigothwisigoth
최종 수정: Шахноза МухамедоваШахноза Мухамедова, 土, 25/01/2020 - 23:39
"شادوماد"의 다른 번역
『شادوماد』의 번역에 협력해주세요
Idioms from "شادوماد"
코멘트
wisigothwisigoth    火, 21/01/2020 - 19:45

Спасибо, Шахноза, незабываемый текст! Звучит и современно, и очень традиционно, - одновременно!

Pinchus ZelenogorskyPinchus Zelenogorsky    土, 25/01/2020 - 23:25

>Пусть улыбкой светит,
Лучше "Пусть улыбкой светится,"
>Как прекрасна, как же ярко,
Как прекрасна, как же ярка (женский род)
>Её приданое, это её улыбка, нежность,
Её приданое это её улыбка, нежность,
>распорстёртые объятия - всё из мрамора.
распростёртые объятия - все (не всё) из мрамора.
>Это всё жемчуга, и люстры и занавески - всё из кружева.
Все эти жемчуга, и люстры, и занавески - все из кружева.
>Из каких мест наш жених? Золотые руки у него,