Enjoy The Silence (페르시아어 번역)

페르시아어 번역페르시아어
A A

از سکوت لذت ببر

واژه ها با بیدادگری
سکوت را می شکنند
به زور هجوم می آورند
به دنیای کوچک من
برایم دردناک است
درونم را می شکافد
درک نمی کنی؟
یار عزیز من
 
تنها چیزی که می خواهم
تنها چیزی که نیاز دارم
همین جا در آغوشم هست
هیچ نیازی به واژه ها نیست
آنها تنها آسیب میزنند
 
عهد و پیمانها بسته میشوند
تا روزی شکسته می شوند
احساسات غیر قابل تحملند
کلمات پیش پا افتاده
لذت ها باقی می مانند
همچنان که دردها
واژه ها بی معنی اند
و فراموش شدنی
 
تنها چیزی که می خواهم
تنها چیزی که نیاز دارم
همین جا در آغوشم هست
هیچ نیازی به واژه ها نیست
آنها تنها آسیب میزنند
 
تنها چیزی که می خواهم
تنها چیزی که نیاز دارم
همین جا در آغوشم هست
هیچ نیازی به واژه ها نیست
آنها تنها آسیب میزنند
 
تنها چیزی که می خواهم
تنها چیزی که نیاز دارم
همین جا در آغوشم هست
هیچ نیازی به واژه ها نیست
آنها تنها آسیب میزنند
 
고마워요!
감사 2회 받음
투고자: 2laghe2laghe, 土, 16/10/2021 - 11:53
번역 소스:
https://lyricstranslate.com/fa/enjoy-silence-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA-%D9%84%D8%B0%D8%AA-%D8%A8%D8%A8%D8%B1.html
영어
영어
영어

Enjoy The Silence

Trevor Something: 상위 3
코멘트
Read about music throughout history