Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

Адыгэ Сае 가사

  • 아티스트: Fatima Dzibova (Фатима Дзибова)
Adyghe
Adyghe
A A

Адыгэ Сае

1. Адыгэ саер зыфэдэр шъосIон,
Урыхэхьащтымэ шъуашэ.
Шэн зэхэтыкIэхэр къыбгурыIон,
ЗэрэфэпагъэмкIэ пшъашъэр
 
Жъыу:
 
Саер сэ сщыгъ, сфэшIукъабзэу,
КъызэрэсшIэтырэм мо къеплъ.
ЗэкIужьэу, джэнэ псыгъуабзэр,
Дышъэ бгырыпхыри телъ.
 
2.Гуфит шъхьэфитэу сыкъырышъон,
Зэрэдунаеу сэсыеу,
Пщынэ мэкъамэхэм сыздагъэшъон,
Жьым зэрилъасэзэ саер.
 
Жъыу
 
3. Дышъэ хэхъыкIхэм саер къахэщ,
Фэдэ плъэгъугъэмэ къаIо.
Гухьэрэ дахэхэм закъыхэгъэщ,
Мазэу шъхьарытым сипа1о.
 
고마워요!
투고자: Kevin RainbowKevin Rainbow, 2021-12-07

 

Fatima Dzibova: 상위 3
코멘트
Read about music throughout history