Fire Drill (마케도니아어 번역)

영어
A A

Fire Drill

[Intro]
Uh, mm, mm, mm
Uh, uh, mm, mm, uh, uh
 
[Verse 1]
I've never fit into any category, always deemed an outcast
Since I was in Sunday School and all the cool kids said I was weird
It's exactly the same, they say:
"Why do you dress that way? Why do you act that way?
Why aren’t you just like me?"
So is that what you really wanna say to me?
You playin' games with me
Tellin' me you're for my kind, still you abandon me
Calling me words I'm not, paintin' a picture that's false
You must not know my heart, but I know it isn't your fault
You live in a world in your clutch, you don't get out very much
Living in a fake world, full of facades and chaotic behavior
You pull the lever for fun, yell "fire" then you just run
 
[Chorus]
Fire drill, what would happen if a nuke just hit?
Would you say bye to your family? Would you post about it?
Fire drill, if it all went up in flames one day
Would you give your mom a hug before your house burned away?
It kills, I wish the best for you
And you think I ignore you too, but
Really, I'm tryna live my own life
And be present more, and so should you, it's alright to
 
[Verse 2]
Cryin' inside
'Cause nothin' I say ever comes out right
We're on the same side
If I'm honest with you, you just run and hide
I'm bad at public speaking
But I'm speaking now so hear me out (Shut up)
I personally believe that everyone is fully capable
Of more than what they're doing, all of the bullying
All of the screwing around with people they don't even really know, oh (Blah, blah, blah)
Eatin' a hate soufflé, and an angry bitter sorbet
All 'cause you were bored one day
Losing your wits and your grace
 
[Chorus]
Fire drill, what would happen if a nuke just hit?
Would you say bye to your family? Would you post about it?
Fire drill, if it all went up in flames one day
Would you give your mom a hug before your house burned away?
It kills, I wish the best for you
And you, think I ignore you too, but
Really, I'm tryna live my own life
And be present more, and so should you, it's alright to
 
[Break]
I am not the government
I am not the fucked up men
I am not a part of anything that is hateful
Love is seeping out my pores, I don't hold anger anymore
Even for people who hurt and betray me (Okay)
I am not the government
I am not the fucked up men (Gross)
I am not a part of anything that is hateful
Love is seeping out my pores, I don't hold anger anymore
Even for people who hurt and betray me
 
[Chorus]
Fire drill, what would happen if a nuke just hit?
Would you say bye to your family? Would you post about it?
Fire drill, if it all went up in flames one day
Would you give your mom a hug before your house burned away?
It kills, I wish the best for you
And you think I ignore you too, but
Really, I'm tryna live my own life
And be present more, and so should you, it's alright to
 
[Outro]
I'm getting out of here
 
투고자: enchauntedenchaunted, 木, 05/09/2019 - 21:47
최종 수정: FaryFary, 金, 20/09/2019 - 09:48
마케도니아어 번역마케도니아어
Align paragraphs

Вежба со оган

.
Ух, мм, мм, мм
Ах, ах, мм, мм, ух, ух
 
.
Никогаш не се вклопував во ниту една категорија, секогаш сметана за отсутна
Бидејќи бев во неделното училиште и сите кул деца ми рекоа дека сум чудна
Секогаш исто, велат тие:
„Зошто се облекуваш така? Зошто се однесуваш на така?
Зошто не си едноставно како мене? “
Па, дали е тоа она што навистина сакаш да ми го кажеш?
Си играте игри со мене
Кажувате дека сум за вас, сепак ме напуштате
Извикувајќи ми зборови што не сум, сликам слика што е лажна
Не смеете да го знаете моето срце, но знам дека не е ваша вина
Живееш во свет во твојата спојка, не излегуваш многу
Жвеење во лажен свет, полн со фасади и хаотично однесување
Ја подметнувате рачката за забава, викате „оган“, и само бегате
 
.
Вежба со оган, што би се случило ако нуклеарката само удри?
Дали би се збогувале со вашето семејство? Дали би објавувале за тоа?
Вежба со оган, ако сето тоа се кренеше во пламен еден ден
Дали ќе ја прегрнеше мајка ти пред да изгори куќата?
Убива, го посакувам најдоброто за вас
И мислите дека и јас ве игнорирам, но
Навистина, јас се обидувам да го живеам мојот живот
И, да бидам присутна повеќе, и така треба и вие, добро е
 
.
Плачам во себе
Зашто се што ќе кажам не излегува како што треба
Ние сме на истата страна
Ако сум искрена со тебе, само бегаш и се криеш
Јас сум лоша во јавно говорење
Но, јас зборувам сега, затоа слушнете ме (заќути)
Јас лично верувам дека сите се целосно способни
Повеќе од она што го прават, сите силеџии
Сè се работи за луѓето кои тие дури и не знаат, ох (Бла, бла, бла)
Јадат суфле од омраза' и лут горчлив шербет
Се затоа што ви беше досадно еден ден
Губејќи ги вашите духови и вашата благодет
 
.
Вежба со оган, што би се случило ако нуклеарката само удри?
Дали би се збогувале со вашето семејство? Дали би објавувале за тоа?
Вежба со оган, ако сето тоа се кренеше во пламен еден ден
Дали ќе ја прегрнеше мајка ти пред да изгори куќата?
Убива, го посакувам најдоброто за вас
И мислите дека и јас ве игнорирам, но
Навистина, јас се обидувам да го живеам мојот живот
И, да бидам присутна повеќе, и така треба и вие, добро е
 
.
Јас не сум владата
Јас не сум заебан маж
Јас не сум дел од ништо што е мразено
Љубовта ми излегува од порите, повеќе не се лутам
Дури и за луѓе кои ме повредуваат и ме предадоа (Океј)
Јас не сум владата
Јас не сум заебан маж (Грозно)
Јас не сум дел од ништо што е мразено
Љубовта ми излегува од порите, повеќе не се лутам
Дури и за луѓе кои ме повредуваат и ме предадоа (Океј)
 
.
Вежба со оган, што би се случило ако нуклеарката само удри?
Дали би се збогувале со вашето семејство? Дали би објавувале за тоа?
Вежба со оган, ако сето тоа се кренеше во пламен еден ден
Дали ќе ја прегрнеше мајка ти пред да изгори куќата?
Убива, го посакувам најдоброто за вас
И мислите дека и јас ве игнорирам, но
Навистина, јас се обидувам да го живеам мојот живот
И, да бидам присутна повеќе, и така треба и вие, добро е
 
.
Си одам од тука
 
고마워요!
투고자: Natalijaa17Natalijaa17, 月, 11/11/2019 - 17:58
코멘트