Russia is waging a disgraceful war on Ukraine. Stand With Ukraine!

Малъхъэ 가사

  • 아티스트: Gisa Shermetov (Гиса Шерметов)
Kabardian
Kabardian
A A

Малъхъэ

Первый куплет
Къашэ жа1э сызэрахуэ
Жэщи махуи къыза1уэк1
Схужемы1э си нэ дахэм
Хадэ к1уэц1к1э сыкъок1уэк1
Л1ыгъэу си1эр зэхызолъхьэр
Дауэ сщ1ымэ, дауэ хъун?
Пхузо1уатэ си гухэлъхэр
Ауэ сызэпомыуд
 
Припев
Фи мама хуеймэ Малъхъэ
Щыгъынхэр пхъуантэм дэлъхьэ
Нысашэ сынэк1уэнщ
Лэгъунэм ущ1эсшэнщ
 
Второй куплет
Сыпхуэзэну сыпхоп1ащ1э
Захэсхыну уи жэуап
Фи уэрамымк1э согъазэ
Си гур къэуэу къысф1олъэт
Лъагъуныгъэр щытми гуащ1эу
Дэдгъэк1ынкъымэ Ди зэхуаку
Зэпыдгъащ1э т1ум Ди гъащ1эр
Зэхэзгъэхи уи жэуап
 
고마워요!
투고자: Kevin RainbowKevin Rainbow, 火, 05/07/2022 - 18:52

 

코멘트
Read about music throughout history