Händerna mot himlen (페르시아어 번역)

Advertisements
페르시아어 번역페르시아어
A A

دستها به سوی آسمان

فکر میکنی که من و تو دوباره همدیگر را خواهیم دید؟
فکر میکنی که من و تو سرنوشتی مشابه داریم؟
فکر میکنی که من و تو عمر درازی را در پیش رو داریم؟
.این طور فکر نمیکنم
 
فکر میکنی که این شب را دوباره به یاد خواهیم اورد؟
فکر میکنی که من و تو درباره این شب خیال‌پردازی خواهیم کرد؟
فکر میکنی که تا آخر عمر به خوبی و خوشی زندگی خواهیم کرد؟
حتی اگر یک بار دیگر همدیگر را نبینیم؟
 
.دستها به سوی آسمان
میرویم به سوی بار، به اوج میرسیم
.به بهشت میرسیم، به جایی که فرشتگان گریه میکنند
.شهر بیدار است، همه‌چیز فراموش شده، عزیزم
.دستها به سوی آسمان
.مست خواهیم شد، زندگی معنی ندارد
چه کسی اهمیت میدهد؟
.این شب زیباست، تو مانند شبی
.و دوباره برنده شدم
 
فکر میکنی که من و تو در این مسابقه برنده خواهیم شد؟
فکر میکنی که من و تو در برابر دیگران فرصت داریم؟
امیدوارم که میتوانستم تصمیم بگیرم با کمک چیزی بیش از احساس، احساس از اینکه خیلی دیره
 
.دستها به سوی آسمان
میرویم به سوی بار، به اوج میرسیم
.به بهشت میرسیم، به جایی که فرشتگان گریه میکنند
.شهر بیدار است، همه‌چیز فراموش شده، عزیزم
.دستها به سوی آسمان
.مست خواهیم شد، زندگی معنی ندارد
چه کسی اهمیت میدهد؟
.این شب زیباست، تو مانند شبی
.و دوباره برنده شدم
 
دوباره
دوباره
 
투고자: axelander.toressonaxelander.toresson, 土, 24/09/2016 - 19:34
작성자 코멘트:

Translated with the kind help of my fiancée and the people at lang-8.com

스웨덴어스웨덴어

Händerna mot himlen

코멘트