Here I Am (페르시아어 번역)

페르시아어 번역

Here I am

من اینجام ، این منم
من اینجا را بە هیچ جای دیگەاى از روى زمین ترجیح نمیدم
من اینجام - فقط ما دوتا هستیم
و امشب خواب هامون بە حقیقت تبدیل میكنیم
این یە دنیاى نو است ، و یە شروع نو
كە زندە است با تپیدن قلبهاى جوون
این یە روزى نو است ، یە نقشە نو
كە توش من منتظر تو هستم
من اینجام
 
ما اینجایم - شروع كردیم
و بعد از این همە مدت - زمان ما هم رسید
أرە ما اینجایم - هنوزم قوى هستیم
همینجا است كە ما بهش تعلق داریم
این یە دنیاى نو است ، و یە شروع نو
كە زندە است با تپیدن قلبهاى جوون
این یە روزى نو است ، یە نقشە نو
كە توش من منتظر تو هستم
من اینجام
 
من اینجام ، این منم
من اینجا را بە هیچ جای دیگەاى از روى زمین ترجیح نمیدم
من اینجام - فقط ما دوتا هستیم
و امشب خواب هامون بە حقیقت تبدیل میكنیم
این یە دنیاى نو است ، و یە شروع نو
كە زندە است با تپیدن قلبهاى جوون
این یە روزى نو است ، یە نقشە نو
كە توش من منتظر تو هستم
این یە دنیاى نو است ، و یە شروع نو
كە زندە است با تپیدن قلبهاى جوون
این یە روزى نو است ، یە نقشە نو
كە توش من منتظر تو هستم
من اینجام - پیش تو
و ناگهان دنیا یە براند نو است
من اینجام - جایى كە توش میمونم
الان در اینجا چیزى سر راه ما نیست
من اینجام ، این منم
 
투고자: agrin, 火, 01/01/2013 - 22:01
영어

Here I Am

코멘트