Kayıp (통가어 번역)

Advertisements
통가어 번역통가어
A A

Puli 'a Taua

'Oku lanu fakalotomamahi mo 'uli'uli 'e he ngaahi 'ao
Tangi 'a e 'uha faka'oho maa kitaua
Mate 'eku 'amanaki, puna mama'o 'a e taimi
Ko e vahe'i ia ko e 'eiki, ko kimautolu ia ko e ongo tokoni 'o ia.
 
Mate ho'o nima 'i 'o'oku
Na'e ha manupuna lavea ia 'oku ilifia
Ne puna mei he 'ofa 'oku 'osi.
 
Fie lea au -- 'ikai ta'ofi koe ha taha
Ka 'oku langa 'eku monga, mole 'eku lea
'Ikai 'aupito teu 'ofa kae 'oua a'u ki hoku mate
He 'oku puli 'eku loto 'i hoku jino.
 
'E ha'u kau 'angelo mei he langi hinehina
'Oku nau malu'i koe: ngaahi lotu mo e 'amanaki lelei
Ka 'oku mama'o 'e au, 'i he tapa 'o e holi
'O'ofaki'i ho'o ngaongao 'a 'eku 'aho kotoa pe.
 
Ko au mo koe -- 'ikai ha fananga ngata'a
'Oku lue 'a taua 'i he haala kehe
Ko e mo'ui ia
Naa ke lele 'oma he hala mo e mama'o 'o hange ha havili maalohi
Teu nofo mo e 'akaukula kuo mate 'i he'eku loto 'i he vahaa 'o e ngaahi ta'u.
Kapau ko e mo'ui ia!
Mohe 'a taua mo e 'efiafi kehe
Pea tupu 'i he uhu kehe
'O pehe ai 'oku hala 'a e 'ofa
Te tau kumi ha tali 'i he ongo jino kehe
Ka 'oku 'ikai 'aonga ia
Te tau ongo'i 'a e mamahi samena
Pau ke ke 'ilo'i ia
Teu tuku atu 'a e potu lelei lahi 'i he'eku 'atamai
Ko e ngoue 'o 'eku loto ia 'oku to'o ia
Hange ko e lou'ulu kotoa
Mo e la'aa na 'oku fo'i
Taimi kotoa pe 'oku ou tali kia koe 'i he kolo ni
'O fakakaukau'i te ke foki mai ha 'aho
Ee, 'ofa'anga, tokanga koe
Tokanga'i koe, ko e 'ofa lahi ia!
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
투고자: SilentRebel83SilentRebel83, 日, 23/08/2015 - 11:56
작성자 코멘트:

based from Nemesida's English translation.

터키어터키어

Kayıp

코멘트