La vieille barque (페르시아어 번역)

Advertisements
페르시아어 번역페르시아어
A A

قایق قدیمی

ملوان پیر دیگر نیست
و هیچ کس برایش نمی گرید
نه دوستی، نه زنی
تنها قایق پیر چوبی اش
چون بیوه ای مانده آنجا
خوابنیده در گوشه ای از شن
 
لنگر کهنه ی زنگاریده
پاروها، تور سنگین
تنها گواهانِ اشک ها و خوشی ها
چه بسیار خاطرات
از تمام روز هایی که آنجا می خوابند
در چوبِ قایق پیر
 
پیشتر زانکه بیاید خورشید
که هر دو می رفتند به دریا
نداشتند هیچ، مگر ابرها را
که راه را نمایند
و ستارگان را در اسمان
 
آنجا که صبح ها آبیست
پرندگان بزرگ با آنها بازی می کنند
قایم-موشک در گود-افتادگیِِ موج ها
آن هنگام که قایق و ملوان
می نگریستند زایشِ سحرگاهان را
به هنگام مرگِ ستارگان
 
ملوان پیر دیگر نیست
 
قایق قدیمی آنجاست
 
بی شک چشم-در-راهِ موجی
 
پس که خواهد بردش؟
 
شاید آن روز می توانست برود
 
به آخرین سَفَر...
 
투고자: FarrokhFarrokh, 土, 10/11/2012 - 08:44
프랑스어프랑스어

La vieille barque

"La vieille barque"의 다른 번역
영어 P Guest
페르시아어 Farrokh
Mireille Mathieu: 상위 3
코멘트