Babé Sila - Luna (통가어 번역)

영어

Luna

If I had to paint you
I’d paint the moon
 
You’re changing every night
You can be invisible and bright
 
I was chasing my dreams through the night
Then I collapsed under your shining light
 
I would happily plunge into your darkness
If I knew I could make it right
 
If I had to paint you
I’d paint the moon
 
You’re changing every night
You can be invisible and bright
 
You give your all and then
I get only a part of you
 
You give me warmth
and you leave when you’re through
 
I was chasing your shadow all night
it makes me blue no matter how hard I fight
 
I got stuck in this dream of sapphire
and I hope that it turns out white
 
If I had to paint you
I’d paint the moon
 
You’re changing every night
You can be invisible and bright
 
You give your all and then
I get only a part of you
 
You give me warmth
and you leave when you’re through
 
Maybe it’s time for new a beginning
Cause I got too lost in this
silvery sea swimming
 
투고자: anika729, 日, 21/05/2017 - 09:18
Align paragraphs
통가어 번역

Māhina

'Okapau na'e pau keu vali koe
Teu vali 'a e Māhina.
 
Liliu'i koe po kotoa pē
Lava ke ta'ehaa koe pea toe uloulo.
 
Na'a ku tuli 'eku ngaahi miji 'i he pō
Pea to hifo au 'i lalo ho'o maamaloa.
 
Loto au mo e fiefia ke uku hifo ki ho'o popou'uli
Kapau na'e 'ilo au ke faitotonu ki ai.
 
'Okapau na'e pau keu vali koe
Teu vali 'a e Māhina.
 
Liliu'i koe po kotoa pē
Lava ke ta'ehaa koe pea toe uloulo.
 
Ke foaki koe kātoa pea
Ma'u au pē ha konga 'o'ou.
 
Ke foaki mai mamāfana
Ka li'aki koe au 'i ho'o 'oji ai.
 
Na'a ku tuli ho'o 'ataajino pō kotoa pē
Loto ma'ulalo au 'ia te ia, neongo pē hoku ahi'ahi ai.
 
Na'a ku fihia au 'i he miji ni 'o e safaia
Ka ku 'amanaki ke hoko lanuhinehina ia.
 
'Okapau na'e pau keu vali koe
Teu vali 'a e Māhina.
 
Liliu'i koe po kotoa pē
Lava ke ta'ehaa koe pea toe uloulo.
 
Ke foaki koe kātoa pea
Ma'u au pē ha konga 'o'ou.
 
Ke foaki mai mamāfana
Ka li'aki koe au 'i ho'o 'oji ai.
 
Mahalo 'oku taimi ke kamata ha kamata fo'ou
He 'oku fu'u mole au 'i kakau he
Tahi siliva ni.
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
투고자: SilentRebel83, 火, 23/05/2017 - 19:09
"Luna"의 다른 번역
통가어SilentRebel83
See also
코멘트