Advertisements

Michael Shih 가사

Michael Shih
가사번역요청
台語歌 (Tai gi kua)중국어video
歹勢 (Phai-Se) (2009)
Michael Shih featuring lyrics번역
Jody Chiang - 傷心酒店 (Siong sim tsiu tiam)대만어video
《感情放一邊》(1993)
*로마자 발음
영어
중국어
코멘트