Advertisements

Roya 가사

가사번역요청
#YaxşıKiVarsan아제르바이잔어video러시아어
스페인어
Afaki터키어러시아어
영어
Aldatma아제르바이잔어video러시아어
영어 #1 #2 #3
터키어
Ayrılıq아제르바이잔어video러시아어
영어 #1 #2
터키어
Bilmirdin아제르바이잔어video터키어
Biri lazım아제르바이잔어video영어 #1 #2 #3
크로아티아어
터키어 #1 #2
Bədənimə Dol아제르바이잔어video터키어
Bəlkə də아제르바이잔어video영어 #1 #2
터키어
페르시아어
Çarəsiz Xəstəlik아제르바이잔어video영어
터키어
페르시아어
Deyin ona아제르바이잔어영어
터키어
Doldur Ürəyimi아제르바이잔어video영어
터키어
Dön gəl아제르바이잔어video러시아어
영어 #1 #2
터키어
Dostumsan, Yoxsa Sevgilim?아제르바이잔어video영어 #1 #2
터키어 #1 #2
페르시아어
Düşürsən tez-tez yada아제르바이잔어video영어
러시아어
Dəniz아제르바이잔어video러시아어
Gemiciler터키어video러시아어
아제르바이잔어 #1 #2
영어
페르시아어
헝가리어
Gizli sevgi아제르바이잔어video러시아어
아랍어
영어 #1 #2
체코어
크로아티아어
터키어 #1 #2
페르시아어
Gönder터키어video
Gönder
아제르바이잔어 #1 #2
영어
Göyərçin아제르바이잔어영어 #1 #2
터키어 #1 #2
Gülüm.아제르바이잔어video러시아어 #1 #2
영어
터키어
Gün gələr아제르바이잔어video
Röya, Vol. 2
Günahsız Günahım아제르바이잔어
Günahsız Günahım
러시아어
영어 #1 #2
터키어
Gəl Danış아제르바이잔어video러시아어
영어
Gəlmədin아제르바이잔어video
Kesin Bilgi터키어video독일어
영어
그리스어
Kimin belə sevgilisi var?아제르바이잔어video터키어
페르시아어
영어
Mən danışıram rəqsdən아제르바이잔어video영어
터키어
Mən Sənsiz아제르바이잔어video
Sənə Ehtiyacım Var
러시아어
영어
터키어
Mənə sevgindən bəhs et아제르바이잔어video
Mənəm아제르바이잔어video터키어
Necə döyünür ürəyim아제르바이잔어러시아어
영어 #1 #2
크로아티아어
터키어
Neyləyim아제르바이잔어터키어
Nə vecimə아제르바이잔어video
O Konu터키어video러시아어
영어
Problemdi Sevgimiz아제르바이잔어video
Qovuşmaz아제르바이잔어video
Sevgiyə bax.. Dərdə bax아제르바이잔어video
Röya albomları 2
영어 #1 #2
터키어 #1 #2
Sevəcəyəm아제르바이잔어video
Sənə Ehtiyacım Var
Sil Getsin아제르바이잔어러시아어
영어 #1 #2
터키어
Son Görüş아제르바이잔어영어 #1 #2
터키어
Son Sözüm아제르바이잔어터키어
Sonsuz Sevgi아제르바이잔어video영어
터키어
러시아어
Söylə Nədən아제르바이잔어video영어
터키어
페르시아어
Söz tapmadım (lay la lay)아제르바이잔어video영어 #1 #2
터키어
Sultanım아제르바이잔어video
Sənə ehtiyacım var (2014)
터키어
Sən아제르바이잔어
Günahsız günahım
영어
터키어
Sən Getdin아제르바이잔어video러시아어
Səndən başqa아제르바이잔어video
Səni sevmək mənə çox yaraşır아제르바이잔어video
Səni sevmək mənə çox yaraşır
Səni tanıyım아제르바이잔어video러시아어
영어
터키어
Səninəm아제르바이잔어영어
터키어
Sənə Ehtiyacım Var아제르바이잔어video
Sənə Ehtiyacım Var (2014)
러시아어 #1 #2
영어
터키어
Sənə görə아제르바이잔어video러시아어 #1 #2 #3
영어 #1 #2
터키어
Ummadığım Anda터키어video
Unuduldum아제르바이잔어video
Unutmaq Lazım아제르바이잔어
Ürəyim아제르바이잔어video영어
터키어 #1 #2
Vətən아제르바이잔어video
Vətən - Single
Xatirələr아제르바이잔어video영어
터키어
Xəyanət아제르바이잔어video러시아어
아랍어
영어
터키어
Yar Gələrsən아제르바이잔어video터키어
Yenə yaz gələcək아제르바이잔어video터키어
Yollar아제르바이잔어video러시아어
Yolun Açık Olsun터키어video아제르바이잔어
페르시아어
러시아어
Zəhləm getmiş아제르바이잔어video스페인어
Əs, əs dəli küləyim아제르바이잔어video러시아어
영어 #1 #2
터키어
Roya featuring lyrics번역
Miri Yusif - Səndən Bir Dənədir아제르바이잔어video러시아어
영어
터키어 #1 #2
페르시아어
Roya also performed번역
Məlik Ramiz - Səndən Başqa아제르바이잔어video
코멘트
phantasmagoriaphantasmagoria    金, 01/09/2017 - 22:46

Do not make requests here. The song wasn't on the list, the first thing you should have done is made a Transcription request. However, I have now submitted the lyrics.

I have also made a request on your behalf, in the future do this as well. Thank you.