Redemption Song (페르시아어 번역)

Advertisements
페르시아어 번역페르시아어
A A

ترانه رستگاري

دزدان دريايي پير، آره، آنها من را دزديدند
مرا به كشتي هاي تجاري فروختند
دقايقي بعد من را گرفتند
از توي گودالي عميق
اما دست من قوي بود
و آنرا قادر مطلق به من داده بود.
ما فاتحانه اين نسل را
به جلو پيش برديم.
نمي خواهي كمك كني براي خواندن
اين ترانه هاي آزادي
زيرا من هيچوقت آنها را نخوانده ام
ترانه هاي رستگاري را
ترانه هاي رستگاري را
 
خودت را از بردگي ذهني رها كن
خودمان مي تونيم افكارمان را آزاد كنيم.
از انرژي اتمي نترسيد
زيرا هيچ كدام آنها نمي توانند زمان را نگه دارند.
تا كي مي خواهند پيامبران مان را بكشند
در حالي كه ما به كناري ايستاده و نظاره مي كنيم؟ آه
بعضي ها مي گويند اين فقط بخشي از زندگي ست
و ما بايد كتاب (سرنوشت) را به انجام برسانيم
 
نمي خواهي كمك كني براي خواندن
اين ترانه هاي آزادي؟
زيرا من هيچوقت آنها را نخوانده ام
ترانه هاي رستگاري را
ترانه هاي رستگاري را
 
خودت را از بردگي ذهني رها كن
خودمان مي تونيم افكارمان را آزاد كنيم.
از انرژي اتمي نترسيد
زيرا هيچ كدام آنها نمي توانند زمان را نگه دارند.
تا كي مي خواهند پيامبران مان را بكشند
در حالي كه ما به كناري ايستاده و نظاره مي كنيم؟ آه
بعضي ها مي گويند اين فقط بخشي از زندگي ست
و ما بايد كتاب (سرنوشت) را به انجام برسانيم
نمي خواهي كمك كني براي خواندن
اين ترانه هاي آزادي؟
زيرا من هيچوقت آنها را نخوانده ام
ترانه هاي رستگاري را
همه آنهايي را كه من نخوانده ام
ترانه هاي رستگاري را
اين ترانه هاي آزادي را
ترانه هاي آزادي را.
 
투고자: HafezHafez, 木, 21/02/2013 - 08:49
작성자 코멘트:

1. شصت و ششمين آهنگ در ليست پانصدتايي مجله رولينگ استونز
2. گفته مي شود كه باب مارلي اين ترانه را در 1979وقتي فهميد سرطان دارد، سروده است.
3. اين ترانه نسبت به ديگر ترانه هاي باب آرام تر است و فقط با صداي گيتار او اجرا شده
4. http://elbo-wallayr.asia/file/311872

영어영어

Redemption Song

코멘트