Advertisements

Sirusho 가사

가사번역요청
301아르메니아어video
Armat
*로마자 발음
영어
Antarber Ashxhar (Անտարբեր Աշխար)아르메니아어video
Cd single
*로마자 발음 #1 #2
영어
Der Zor (Դեր ձոր)영어, 아르메니아어video
Armat
*로마자 발음
세르비아어
아르메니아어
영어
터키어 #1 #2
Dun im musan es (Դուն իմ մուսան ես)아르메니아어video*로마자 발음
러시아어
영어
Erotas (Έρωτας)그리스어video*로마자 발음
러시아어
불가리아어
세르비아어
아르메니아어
영어
터키어
Gini Lits (Գինի Լիծ)아르메니아어video
Armat
*로마자 발음
영어
터키어
Gisher@아르메니아어
Havatum em (Հավատում եմ)아르메니아어video*로마자 발음
그리스어
독일어
러시아어
루마니아어
벨로루시어
슬로바키아어
영어
터키어
프랑스어
세르비아어
Hima (Հիմա)아르메니아어video
Hima (Հիմա)
*로마자 발음
영어
Huh-hah영어, 아르메니아어video
CD Singel (2017)
*로마자 발음
러시아어
영어
터키어
아랍어
I can't control it영어
I Like It영어video네덜란드어
독일어 #1 #2
이탈리아어
I still breathe영어
Kga Mi Or (Կգա Մի Օր)아르메니아어video*로마자 발음 #1 #2
터키어
영어
Mez vochinch chi bajani (Մեզ ոչինչ չի բաժանի)아르메니아어video*로마자 발음
러시아어
영어
Mher아르메니아어video
Armat
*로마자 발음
터키어
영어
Mi togh indz menak (Մի թող ինձ մենակ)아르메니아어video*로마자 발음
독일어
러시아어
벨로루시어
영어
터키어
PreGomesh (ՊռեԳոմեշ)아르메니아어video*로마자 발음
독일어
러시아어
영어 #1 #2
헝가리어
터키어
Qele Qele (Կելե Կելե)영어video
Eurovision 2008
그리스어
독일어
러시아어
루마니아어
리투아니아어
마케도니아어
불가리아어
세르비아어
스페인어
아르메니아어
알바니아어
크로아티아어
터키어
통가어
프랑스어
보스니아어
See영어video그리스어
독일어
터키어
헝가리어
Ser E Sa (Սեր Է Սա)아르메니아어video
Cd single
스페인어
영어
Shat Lav아르메니아어
Strong영어
Vuy Aman (վույ աման)아르메니아어video
Vuy Aman (feat. Sebu) - Single
*로마자 발음
러시아어
영어
터키어
Where were you영어videoOccitan
그리스어
네덜란드어 #1 #2
독일어
러시아어
불가리아어
세르비아어
스페인어
터키어 #1 #2
포르투갈어
Zartonk (Զարթոնք)아르메니아어video
Armat
*로마자 발음
영어
터키어
세르비아어
Գօ՛զալ (Gozal)아르메니아어video
Armat
*로마자 발음
Հեռանում եմ (Heranum em)*로마자 발음, 아르메니아어video
Hima
러시아어
아제르바이잔어
코멘트