Someone Like You (페르시아어 번역)

Advertisements
페르시아어 번역페르시아어
A A

کسی مثل تو

Versions: #1#2#3#4#5#6#7#8
شنیده ام که مشکلت حل شده
 
دختری پیدا کرده ای و می خواهی ازدواج کنی
 
شنیده ام که رویاهایت دارند به حقیقت می پیوندند
 
حدس میزنم او چیزهایی را به تو داده، که من به تو ندادم
 
دوستان قدیمی! چرا این قدر خجالت زده اید؟
 
دوست ندارم عقب نشینی کنید و از نور پنهان شوید
 
من از این غم ناخوانده نفرت دارم
 
اما نه می توانم از آن دور بمانم و نه می توانم با آن بجنگم
 
در انتظار آن بودم که صورتم را ببینی و برایت یادآوری شود
 
که این برای من تمام شده نیست
 
اشکالی ندارد، کسی مثل تو را پیدا خواهم کرد
 
و برای تو هم، به جز بهترین ها، آرزویی نمی کنم
 
خواهش می کنم مرا فراموش نکن
 
من هم به یاد می آورم که گفتی
 
عشق، گاهی اوقات به پایان میرسد، ولی گاهی اوقات صدمه هم میزند
 
آری
 
تو می دانی که زمان چگونه پرواز می کند
 
تنها دیروز، زمان زندگی ما بود
 
متولد و مطرح شدیم
 
در ابهامی تابستانی
 
با شگفت، از روزهای با شکوهمان، محدود می شویم
 
من از این غم ناخوانده نفرت دارم
 
اما نه می توانم از آن دور بمانم و نه می توانم با آن بجنگم
 
در انتظار آن بودم که صورتم را ببینی و برایت یادآوری شود
 
که این برای من تمام شده نیست
 
اشکالی ندارد، کسی مثل تو را پیدا خواهم کرد
 
و برای تو هم، به جز بهترین ها، آرزویی نمی کنم
 
خواهش می کنم مرا فراموش نکن
 
من هم به یاد می آورم که گفتی
 
عشق، گاهی اوقات به پایان میرسد، ولی گاهی اوقات صدمه هم میزند
 
مقایسه ای در کار نیست
 
نگرانی و مراقبتی در کار نیست
 
تاسفات و اشتباهات
 
این ها خاطراتی هستند که ساخته شدند
 
چه کسی می داند که تلخ و شیرین این جهان چگونه امتحان می شود
 
اشکالی ندارد، کسی مثل تو را پیدا خواهم کرد
 
و برای تو هم، به جز بهترین ها، آرزویی نمی کنم
 
خواهش می کنم مرا فراموش نکن
 
من هم به یاد می آورم که گفتی
 
عشق، گاهی اوقات به پایان میرسد، ولی گاهی اوقات صدمه هم میزند
 
اشکالی ندارد، کسی مثل تو را پیدا خواهم کرد
 
و برای تو هم، به جز بهترین ها، آرزویی نمی کنم
 
خواهش می کنم مرا فراموش نکن
 
من هم به یاد می آورم که گفتی
 
عشق، گاهی اوقات به پایان میرسد، ولی گاهی اوقات صدمه هم میزند
 
عشق، گاهی اوقات به پایان میرسد، ولی گاهی اوقات صدمه هم میزند
 
투고자: edris1000edris1000, 木, 05/01/2012 - 19:16
영어영어

Someone Like You

"Someone Like You"의 다른 번역
독일어 Guest
터키어 Guest
페르시아어 edris1000
2
Idioms from "Someone Like You"
코멘트