Fairytale (통가어 번역)

통가어 번역통가어
A A

Talatupu'a

Kimu'a ngaahi ta'u 'i he'eku kei iiki
Tokua na'a ku manako ki ha ta'ahine 'a ia na'a ku 'ilo'i
Na'e 'o'oku ia pea ko e mamana 'a maua
Pea 'oku kimu'a ia, ka 'oku mo'oni ia.
 
Tau:
'Oku ou anga mo ha talatupu'a
Neongo he mamahi
He 'ikai tokanga au 'e kapau teu fakasesele ai
'Osi mala'ia au.
 
Kamata 'ema keekee 'aho kotoa pe
Pea 'ofa'i pe 'a maua po kotoa pe
'Ikai ha taha ke 'ai ke loto mamahi ange ia
Ka 'ikai ha taha foki ke hiki au ki 'olunga.
 
'Ikai 'ilo au hoku fai
Ka 'iloange, kuo mavahe 'a maua
Ka ki 'anai, 'ikai lava au ke kumi ia
Ka 'oka pau teu lava ai, te ma toe kamata fo'ou.
 
Tau
 
Ko ha talatupu'a ia, 'io
Neongo he mamahi
He 'ikai tokanga au 'e kapau te fakasesele ai
'Osi mala'ia au.
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
투고자: SilentRebel83SilentRebel83, 月, 22/05/2017 - 21:59
Added in reply to request by CarmenBonanoCarmenBonano
작성자 코멘트:

requested by CarmenBonano. Thank you and enjoy Regular smile

영어영어

Fairytale

코멘트