Traidora (페르시아어 번역)

페르시아어 번역페르시아어
A A

خائن

من فقط می خوام داشته باشمت عشقم
فقط می خوام با تو باشم
برای اینکه بتونم دوباره بدست بیارم
تمام اون زمانی که از دست دادم
 
می خوام این درد رو از خودم خارج کنم
اینجوری نمی تونم ادامه بدم
زندگی برای من به پایان خواهد رسید
دارم پژمرده می شم ،دارم می میرم
 
برای اینکه می دونم تو رو از دست دادم
برای اینکه می دونم تو رو از دست دادم
 
خائن من هنوز منتظر توام
اونا به قصد سوء بهت حمله می کنن ، مردم می گن
که توعاشقم نیستی
 
خائن من هنوز منتظر توام
اونا به قصد سوء بهت حمله می کنن ، مردم می گن
که توعاشقم نیستی
 
من رو زیاد تنها نزار
برای اینکه من رو می ترسونه واشک میریزم
که من هر چیزی رو از تو دوست دارم
و حالا من هنوز منتظر توام
 
من روخیلی تنها نزار
برای اینکه من رو می ترسونه واشک میریزم
که من هر چیزی رو از تو دوست دارم
و حالا من هنوز منتظر توام
 
نه می تونم و نه حتی می خوام که تو رو از قلبم بیرون کنم
و زندگی من از دست رفته برای این سعی و تلاش
و حالا برای بازگردوندن تو چه کار کنم؟
برای عاشق کردن تو چه کار کنم ؟
برای زندگی بخشیدن به قلبم چه کار کنم؟
 
برای اینکه می دونم تو رو از دست دادم
برای اینکه می دونم تو رو از دست دادم
 
خائن من هنوز منتظر توام
اونا به قصد سوء بهت حمله می کنن ، مردم می گن
که توعاشقم نیستی
 
خائن من هنوز منتظر توام
اونا به قصد سوء بهت حمله می کنن ، مردم می گن
که توعاشقم نیستی
 
من رو زیاد تنها نزار
برای اینکه من رو می ترسونه واشک میریزم
که من هر چیزی رو از تو دوست دارم
و حالا من هنوز منتظر توام
 
من روخیلی تنها نزار
برای اینکه من رو می ترسونه واشک میریزم
که من هر چیزی رو از تو دوست دارم
و حالا من هنوز منتظر توام
 
من فقط می خوام داشته باشمت عشقم
فقط می خوام با تو باشم
برای اینکه بتونم دوباره بدست بیارم
تمام اون زمانی که از دست دادم
 
투고자: i.salarii.salari, 水, 31/05/2017 - 19:29
스페인어스페인어

Traidora

코멘트