Russia is waging a disgraceful war on Ukraine. Stand With Ukraine!

Վայ աման (Vay aman) (영어 번역)

  • 아티스트: Ladaniva
  • 곡: Վայ աման (Vay aman)

Վայ աման

Կանչում եմ քեզ, վայ աման,
Չես լսում դու, վայ աման,
Չլինի քո սերը, յաման,
Մար մար մարել է, աման:
 
Ինչ ուզես, քեզ կտամ,
Երգերս քեզ կտամ,
Աշխարհի ծերը կգամ,
Յար յար յար, մոտդ կգամ:
 
Վայ աման
 
Թե հանկարծ,
Մի մութ գիշեր,
Հանգիստդ կորցնես,
Նա քեզ չի տա,
Նա քեզ չի տա,
Իմ սիրո չափ սեր:
 
투고자: Gregory DavidianGregory Davidian, 木, 27/01/2022 - 07:51
투고자 코멘트:

Lyrics are already available in description to the attached video

영어 번역영어
문단 정렬

Oh, My Love

I’m calling you, vay aman,
You don’t hear me, vay aman,
I’m afraid, maybe your love has faded,
Oh, my love.
 
I'll give you whatever you want,
I'll give you all my songs,
I will come to the end of the world,
My love, I’ll come to you.
 
Oh, my love.
 
If all of a sudden,
One dark night,
You lose your sleep/peace,
She won’t give you,
She won’t give you,
As much love as I could.
 
고마워요!
감사 5회 받음
투고자: Gregory DavidianGregory Davidian, 木, 27/01/2022 - 07:54
코멘트
Read about music throughout history