The Voice (게일어(Scottish Gaelic) 번역)

게일어(Scottish Gaelic) 번역게일어(Scottish Gaelic)
A A

An Guth

Tha mi a' cluinntinn do ghuth air a' ghaoith
'S tha mi a' cluinntinn thu a' gairm mo ainm
 
'Eist, mo phaisde', tha thu ag radh dhomh
''S mise an guth de do eachdraidh
Cha neil eagalach, trobhad 's lean mi
Freagair mo ghairm agus bidh thu saor'
 
‘S mise an guth anns a’ ghaoith agus an t-uisge
‘S mise an guth ded acras agus pian
‘S mise an guth gun a tha a’ gairm thu gu brath
‘S mise an guth, bidh mi a’ fantainn
 
‘S mise an guth anns na achaidhean seach samhradh
Dannsa nan duilleagan anns gaothan am foghair
Cha neil mi cadal re an geamhradh fuar fada
‘S mise an neart gun a bidh a’ fas anns earrach
 
‘S mise guth an ama seach gun a bidh gu brath
Air lionadh lem bhron agus fuil anns m’ dhailean
‘S mise guth an ama ri theachd
Tha thu a’ thoir d' shith dhomh
Tha thu a’ thoir d' shith dhomh 's m' leontan, bidh iad leigheas
 
‘S mise an guth anns a’ ghaoith agus an t-uisge
‘S mise an guth ded acras agus pian
‘S mise an guth gun a tha a’ gairm thu gu brath
Is mise an guth
 
‘S mise guth an ama seach gun a bidh gu brath
‘S mise an guth ded acras agus pian
'S mise guth an ama ri theachd
Is mise an guth
 
Is mise an guth
Is mise an guth
Is mise an guth
 
고마워요!
감사 1회 받음
투고자: SeanaicheSeanaiche, 月, 26/05/2014 - 20:27
작성자 코멘트:

Translation is not exact, to fit the rhythm of the music. Most notably:

Freagair mo ghairm agus bidh thu saor
Answer my call and you will be free

‘S mise an guth anns na achaidhean seach samhradh
I am the voice in the fields after summer

Dannsa nan duilleagan anns gaothan am foghair
The dance of the leaves in the winds of autumn

The rest are more or less word for word, as far as I know. Also, I welcome any corrections, as there are probably errors--my knowledge of Gaidhlig is much less than perfect.

영어영어

The Voice

코멘트