Russia is waging a disgraceful war on Ukraine. Stand With Ukraine!

Хальмг шовун (Xalmg şovun) (로마자 발음)

  • 아티스트: Arkady Mandjiev (Аркадий Манджиев, Arkadiy Manciyev, Манҗин Аркадь, Mancin Arkad)
  • 곡: Хальмг шовун (Xalmg şovun)
    3개의 번역
    IPA, 러시아어, 로마자 발음
  • 번역: IPA, 러시아어, 로마자 발음

Хальмг шовун

Ууҗм хол һазриг
Унһн цагтан һатлсн
Зун миңһн ахнрм
Яһсн санлдг болхви?
 
Давтвр:
Хойр җиврән эләһәд зулсн
Хальмг шовун
Хамаран ниснәч?/3д
Нутган геечкәд, альд буурлнач?
 
Иҗл мөрн һолыг
Ишкләр дамҗ һардви?
Ирхәр одсн ахнрм
Яһсн удан йовдмби?
 
Давтвр:
 
Тенҗ йовх ахнрм
Теегән эс хәәдмб?
Баахн келн нутгасн
Бултхар яһад седмби?
 
투고자: FokkerTISMFokkerTISM, 火, 28/06/2022 - 13:14
로마자 발음
문단 정렬

Xalmg şovun

Uucm xol hazrig
Unhn țagtan hatlsn
Zun miñhn axnrm
Yahsn sanldg bolxvi?
 
(DAVTVR)
Xoyr civrən eləhəd zulsn
Xalmg şovun
Xamaran nisnəç? (3d)
Nutgan geeçkəd, ald buurlnaç?
 
İcl mörn holıg
İşklər damc hardvi?
İrxər odsn axnrm
Yahsn udan yovdmbi?
 
(DAVTVR)
 
Tenc yovx axnrm
Teegən es xəədmb?
Baaxn keln nutgasn
Bultxar yahad sedmbi?
 
고마워요!
투고자: FokkerTISMFokkerTISM, 火, 28/06/2022 - 13:17
코멘트
Read about music throughout history