Advertisements

Shiao Lih-Ju 가사

Shiao Lih-Ju
가사번역요청
孟姜女 (Lady Meng Jiang)중국어video
中國老歌黃梅調精品集 (2003)
蒙古牧歌 (Méng gǔ mù gē)중국어video
中國民謠 (1981)
處處聞啼鳥 (Chù chù wén tí niǎo)중국어video
電影《處處聞啼鳥》主題曲 (1978)
Shiao Lih-Ju also performed번역
Chang Loo - 靜心等 (Jìng xīn děng)중국어video
코멘트