Yoksun (페르시아어 번역)

Advertisements
페르시아어 번역페르시아어
A A

نیستی

نیستی در کنارم
شب هایی است که نیستی در کنارم
برای توجه کردن هایت به من دلتنگم ، برخیز بیا
در کوچه های صورت زخمین
در ایستگاه های امید پنهان ، نیستی
 
در شیب های سرشار از اندوه
در شب های مملو از غم ، نیستی
تو را از من گرفتند ؟ بر رویم دردها کشیدند
آمدنت را ممنوع کردند
اگر دستانم را ببندند ، عشقم را چگونه خواهند گرفت ؟
تو را از من گرفتند ؟ بر رویم دردها کشیدند
آمدنت را ممنوع کردند
اگر دستانم را ببندند ، عشقم را چگونه خواهند گرفت ؟
نیستی در کنارم
شب هایی است که نیستی در کنارم
برای توجه کردن هایت به من دلتنگم ، برخیز بیا
در کوچه های صورت زخمین
در ایستگاه های امید پنهان ، نیستی
در شیب های سرشار از اندوه
در شب های مملو از غم ، نیستی
تو را از من گرفتند ؟ بر رویم دردها کشیدند
آمدنت را ممنوع کردند
اگر دستانم را ببندند ، عشقم را چگونه خواهند گرفت ؟
تو را از من گرفتند ؟ بر رویم دردها کشیدند
آمدنت را ممنوع کردند
اگر دستانم را ببندند ، عشقم را چگونه خواهند گرفت ؟
تو را از من گرفتند ؟ بر رویم دردها کشیدند
آمدنت را ممنوع کردند
اگر دستانم را ببندند ، عشقم را چگونه خواهند گرفت ؟
اگر دستانم را ببندند ، عشقم را چگونه خواهند گرفت ؟
 
투고자: mahfmahf, 日, 22/12/2013 - 16:02
터키어터키어

Yoksun

"Yoksun"의 다른 번역
페르시아어 mahf
『Yoksun』의 번역에 협력해주세요
코멘트