Advertisements

Zero Assoluto 가사

가사번역요청
All'improvviso이탈리아어스페인어
영어
일본어
Appena prima di partire이탈리아어video
Appena prima di partire (2007)
네덜란드어
세르비아어
스페인어
영어
인도네시아어
포르투갈어 #1 #2
폴란드어
헝가리어
Certe cose non cambiano이탈리아어video
Appena prima di partire (2007)
보스니아어
스페인어
영어
Come la fortuna이탈리아어video
Sotto una pioggia di parole (2009)
스페인어
영어
프랑스어
Cos'è normale이탈리아어
Sotto una pioggia di parole (2009)
스페인어
영어 #1 #2
Di me e di te이탈리아어video
Di me e di te (2016)
독일어
스페인어
영어
포르투갈어
폴란드어
프랑스어
È così che va이탈리아어
Di me e di te (2016)
스페인어
영어
Eterni이탈리아어video
Di me e di te (2016)
스페인어
영어
Grazie이탈리아어video
Sotto una pioggia di parole (2009)
보스니아어
스페인어
영어 #1 #2
L'amore comune이탈리아어video영어
Meglio così이탈리아어video
Appena prima di partire (2007)
스페인어
영어
Mezz’ora이탈리아어video
Scendi (2004)
독일어
영어
Non guardarmi così 이탈리아어
Sotto una pioggia di parole (2009)
보스니아어
스페인어
Per dimenticare이탈리아어video
Sotto una pioggia di parole (2009)
독일어
루마니아어
세르비아어
스페인어
영어
카탈로니아어
폴란드어
프랑스어
Quattro cose이탈리아어
Scendi (2004)
영어
Quello che mi davi tu이탈리아어
Appena prima di partire (2007)
스페인어 #1 #2
영어
러시아어
Scappare이탈리아어video
Appena prima di partire (2007)
독일어
보스니아어
영어
Se vuoi uccidimi이탈리아어
Perdermi
보스니아어
스페인어
영어
Seduto qua이탈리아어video
Appena prima di partire (2007)
영어
Sei parte di me이탈리아어video
Appena prima di partire (2007)
루마니아어
스페인어
영어
프랑스어
폴란드어
Semplicemente이탈리아어video
Appena prima di partire (2007)
러시아어
보스니아어
스페인어
영어 #1 #2
프랑스어
Settimana di ricordi이탈리아어
Scendi (2004)
보스니아어
Svegliarsi la mattina이탈리아어video
Appena prima di partire (2007)
러시아어
보스니아어
스페인어
영어 #1 #2
터키어
Tu come stai?이탈리아어video
Scendi (2004)
영어
터키어
Un'altra notte se ne va이탈리아어video스페인어
영어
Volano i pensieri이탈리아어video
Sotto una pioggia di parole (2009)
스페인어
영어
코멘트