گل سـنگم / Gole sangam (Oekraïens vertaling)

Advertisements
Perzisch

گل سـنگم / Gole sangam

گل سـنگم گل سنگم
چی بـگم از دل تـنـگم
 
مثل آفتاب اگـه بـر من
نتابی سردم و بیرنگم
 
گل سـنگم گل سنگم
چی بـگم از دل تـنـگم
 
مثل آفتاب اگـه بـر من
نتابی سردم و بیرنگم
 
هـمـه آهـم همه دردم
مـثـل طـوفـان پر گردم
 
هـمـه آهـم همه دردم
مـثـل طـوفان پر گردم
 
باد مـسـتم کـه تـو صـحـرا
می پیچم دور تو می گردم
 
گل سـنگم گل سنگم
چی بـگم از دل تـنـگم
 
مثل آفتاب اگـه بـر من
نتابی سردم و بیرنگم
 
مثل بـارون اگـه نـبـاری
خبر از حال من نـداری
 
بی تو پرپر می شم دو روزه
دل سنگـت برام می سوزه
 
گل سـنگم گل سنگم
چی بـگم از دل تـنـگم
 
گل سـنگم گل سنگم
چی بـگم از دل تـنـگم
 
مثل آفتاب اگـه بـر من
نتابی سردم و بیرنگم
 
مثل بـارون اگه نـبـاری
خبر از حال من نـداری
 
بی تو پرپر می شم دو روزه
دل سنگـت برام می سوزه
 
گل سـنگم گل سنگم
چی بـگم از دل تـنـگم
 
گل سـنگم گل سنگم
چی بـگم از دل تـنـگم
 
مثل آفـتـاب اگه بر من
نتابی سردم و بیرنگم
 
همه آهم همه دردم
مثل طوفان پر گردم
 
همه آهم همه دردم
مثل طوفان پر گردم
 
باد مـسـتم کـه تـو صـحـرا
می پیچم دور تو می گردم
 
گل سـنگم گل سنگم
چی بـگم از دل تـنـگم
 
مثل آفـتـاب اگه بر من
نتابی سردم و بیرنگم
 
Toegevoed door Luciano op Vrij, 31/05/2013 - 08:47
Laatst bewerkt door Luciano op Zon, 20/05/2018 - 10:20
videoem: 
Align paragraphs
Oekraïens vertaling

Кам’яна квітка

Кам’яна квітко моя, кам’яна квітко
Що я можу сказати про своє самотнє серце?
 
Якщо, як сонце, ти не сяєш у мені
Я стаю холодною й безбарвною
 
Кам’яна квітко моя, кам’яна квітко
Що я можу сказати про своє самотнє серце?
 
Якщо, як сонце, ти не сяєш у мені
Я стаю холодною й безбарвною
 
Все моє горе, вся моя біль
Ніби буря крутяться навколо
 
Все моє горе, вся моя біль
Ніби буря крутяться навколо
 
Я п’яний вітер, що в пустелі
Увесь час в’ється навколо тебе
 
Кам’яна квітко моя, кам’яна квітко
Що я можу сказати про своє самотнє серце?
 
Якщо, як сонце, ти не сяєш у мені
Я стаю холодною й безбарвною
 
Немовби дощ, якщо не падаєш на мене
Не знаєш ти, що відчуваю я
 
За пару днів я втрачу пелюстки свої
То й серце кам’яне твоє відчує жалість
 
Кам’яна квітко моя, кам’яна квітко
Що я можу сказати про своє самотнє серце?
 
Кам’яна квітко моя, кам’яна квітко
Що я можу сказати про своє самотнє серце?
 
Якщо, як сонце, ти не сяєш у мені
Я стаю холодною й безбарвною
 
Немовби дощ, якщо не падаєш на мене
Не знаєш ти, що відчуваю я
 
За пару днів я втрачу пелюстки свої
То й серце кам’яне твоє відчує жалість
 
Кам’яна квітко моя, кам’яна квітко
Що я можу сказати про своє самотнє серце?
 
Кам’яна квітко моя, кам’яна квітко
Що я можу сказати про своє самотнє серце?
 
Якщо, як сонце, ти не сяєш у мені
Я стаю холодною й безбарвною
 
Все моє горе, вся моя біль
Ніби буря крутяться навколо
 
Все моє горе, вся моя біль
Ніби буря крутяться навколо
 
Я п’яний вітер, що в пустелі
Увесь час в’ється навколо тебе
 
Кам’яна квітко моя, кам’яна квітко
Що я можу сказати про своє самотнє серце?
 
Якщо, як сонце, ти не сяєш у мені
Я стаю холодною й безбарвною
 
Toegevoed door Luciano op Vrij, 31/05/2013 - 08:53
Reacties