Reclame

Agnete og Havmanden (Engels vertaling)

  • Artiest: Danish Folk
  • Nummer: Agnete og Havmanden
  • Vertalingen: Engels
Deens

Agnete og Havmanden

Agnete hun stander paa Højelands Bro,
— Fuglene synge. —
og op kom den Havmand fra Bølgen den blaa.
— Skjønne Agnete! —
 
Hans Haar det var som det pureste Guld,
hans Øjne de vare saa frydefuld’.
 
»Og hør du, Agnete saa favr og saa fin!
og vil du nu være Allerkjæreste min?«
 
»O, ja saamænd, det vil jeg saa,
naar du tager mig med under Bølgen den blaa.«
 
Han stopped hendes Øren, han lukte hendes Mund,
saa førte han hende ned paa Havsens Bund.
 
Paa Havsens Bund der stander hans Bo,
dèr ganger Agnete i røde Guldsko.
 
Dér var de tilsammen i otte Aar,
syv Sønner og en Datter med den Havmand hun faar.
 
Agnete hun sad ved Vuggen og sang:
da hørte hun Engellands Klokker de klang.
 
Agnere hun ganger for den Havmand at staa:
»Og maa jeg mig én Gang til Kirke gaa?«
 
»O, ja saamænd, det maa du saa,
naar du kommer igjen til Børnene smaa.«
 
»Ja, visselig og sandelig jeg det vil:
der er mig intet kjærere i Verden til.«
 
»Men naar du nu skal til Kirke gaa,
saa maa du ikke tage dit røde Guld paa.
 
Og naar du kommer paa Kirkegaard,
saa maa du ej slaa ud dit fagre gule Haar.
 
Og naar du triner i Vaabenhuset ind,
saa maa du ikke smile under Skarlagenskind.
 
Og naar du kommer paa Kirkegulv,
saa maa du ikke gaa til din Moder i Stol.
 
Og naar Præsten han nævner den høje,
saa maa du dig ikke nedbøje.«
 
Men der hun nu skulde til Kirke gaa,
saa tog hun alt sit røde Guld paa.
 
Og der hun nu kom paa Kirkegaard,
Agnete slog ud sit fagre gule Haar.
 
Og der hun tren i Vaabenhuset ind,
Agnete hun smiled under Skarlagenskind.
 
Og der hun nu kom paa Kirkegulv,
Agnete gik ind til sin Moder i Stol.
 
Og da Præsten han nævned den høje,
hun monne sig dybt nedbøje.
 
Da mælte hendes Moder, hun stod hende nær:
»Agnete! Agnete! hvor kommer du her?
 
Agnete! Agnete! kjær Datter saa blid!
hvor har du været saa lang en Tid?
 
Hvor har du været saa lang en Tid?
og hvor er du bleven om Kind saa hvid?«
 
»Paa Havsens Bund der stander min Bo,
dèr haver jeg givet den Havmand min Tro.
 
Dèr skinner ikke Sol hin blide,
derfor er mine Kinder saa hvide.
 
Sønnerne syv jeg haver ham født,
den ottende er saa liden en Mø.«
 
»Hvad gav dig den Havmand for Æren din,
der han dig fæsted til Bruden sin?«
 
»Han gav mig Guldringene fem,
baade Roser og Liljer var lagt udi dem.
 
Og han gav mig det røde Guldbaand,
der bindes ikke bedre om Dronningens Haand.
 
Og han gav mig de guldspændte Sko,
der findes ikke bedre paa Dronningens Fod.
 
Og han gav mig en Harpe af Guld,
at lege paa, naar jeg var sorrigfuld.
 
Men nu vil jeg blive paa grønneste Grund,
og aldrig vil jeg mere til Havsens Bund.«
 
De tænkte, de vare dèr ene to,
men alt stod den Havmand og lydde derpaa.
 
Den Havmand han tren ad Kirkedøren ind,
alle de smaa Billeder de vendte sig omkring.
 
Hans Haar det var som det pureste Guld,
hans Øjne de vare saa taarefuld’.
 
»Agnete! Agnete! kom til Havet med mig!
dine smaa Børn de længes efter dig.«
 
»Ja, lad dem længes, mens de længes vil!
dem kommer jeg aldrig mere til.«
 
»O, tænk paa de store! og tænk paa de smaa!
og mest paa den lille, som i Vuggen laa!«
 
»Nej, aldrig vil jeg tænke paa store eller smaa,
og mindst paa den lille, som i Vuggen laa.«
 
Den Havmand bar op sin højre Hand:
»Mulm og Mørke over alle Land!«
 
Der kom Mulm og mørken Sky,
den skjulte saa vidt over Land og By.
 
Agnete hun ganger i Blinde,
hun kan ingen Veje finde.
 
Hun agted sig at gange over grønneste Grund,
da tog hun den Sti til Havsens Bund.
 
Hun agted sig at gange til sin Moders Gaard,
da tog hun den Sti, til Bunden laa.
 
»Velkommen, Agnete, under Bølgen den blaa!
ret aldrig skal du mere paa grønne Jord gaa.
 
Ret aldrig skal du mere paa grønne Jord gaa,
og aldrig ser du mere dine Børn saa smaa.
 
Men her skal du sidde paa haarde Graasten,
og her kan du lege med døde Mænds Ben.
 
End lader jeg dig dog den Harpe af Guld,
den maa du end slaa saa sorrigfuld.«
 
Det maatte man høre i grønneste Lund:
— Fuglene synge. —
Agnete slog Harpen paa Havsens Bund.
— Skjønne Agnete! —
 
Toegevoed door ErgiErgi op Zat, 31/08/2019 - 20:49
Submitter's comments:

Several versions of this ballad exists, but this is believed to be, if not the original, then at least a very early one. The last 9 stanza are rarely included in later versions.

Engels vertalingEngels
Align paragraphs
A A

Agnete and the Merman

Agnete stands on Highland Bridge1
— The birds sing —
And up from the blue waves came the merman
— Lovely Agnete! —
 
His hair was like the purest gold
His eyes were so delightful
 
"And hear me, Agnete, so fair and noble!
And will you be my dearest one?"
 
"Oh yes, truthfully, I will be so,
If you take me with you beneath the blue waves"
 
He stopped her ears, he closed her mouth
Then he led her to the bottom of the sea
 
On the bottom of the sea is his home
There Agnete walks in red gold shoes
 
There they were together for eight years
Seven sons and a daugther with the merman she has
 
Agnete sat by the cradle and sang;
Then she heard the English bells ring
 
Agnete walks to stand before the merman
"And may I just this once go to church?"
 
"Oh yes, truthfully, you may do so,
If you come back to the children so small"
 
"Yes, surely and indeed, I will;
Nothing is dearer to me in this world"
 
"But when you to church go
You may not put your red gold on
 
And when you arrive at the churchyard
You may not let your fair yellow hair fall free
 
And when you walk into the church porch
You may not smile under the scarlet hide
 
And when you walk on the church floor
You may not walk over to where your mother sits
 
And when the priest mentions the holy one
you may not bow down"
 
But when she to church went
She put all her red gold on
 
And when she arrived at the churchyard
Agnete let her fair yellow hair fall free
 
And when she walked into the church porch
Agnete smiled under the scarlet hide
 
And when she walked on church floor
She walked over to where her mother sat
 
And when the priest mentioned the holy one
She bowed down deeply
 
Then her mother said, she stood near her:
"Agnete! Agnete! where do you come from?
 
Agnete! Agnete! dear daughter so gentle!
Where have you been for such a long time?
 
Where have you been for such a long time?
And where did your cheeks get so white?"
 
"On the bottom of the sea is my home
There I have give myself to the merman
 
There the gentle sun doesn't shine
therefore is my cheeks so white
 
Seven sons I have given him
The eighth is a maiden so tiny"
 
"What did the merman give you for your honor
When he made you his bride?"
 
"He gave me five gold rings
With both roses and lilies were they decorated
 
And he gave me red gold bracelets
Nothing greater exists on the hand of a queen
 
And he gave me gold-buckled shoes
Nothing greater exists on the foot of a queen
 
And he gave me a harp of gold
To play on, when I was sorrowful
 
But now I will stay on the greenest ground
And never again go to the bottom of the sea"
 
The two thought, they were there alone,
But meanwhile the merman stood and heard it all
 
The merman went in through the church door
and all the small images turned around2
 
His hair was like the purest gold
His eyes were so tearful
 
"Agnete! Agnete! come to the sea with me!
Your small children long for you"
 
"Yes, let them long, as long as they would like!
I will go to them nevermore"
 
"Oh, think of the big! and think of the small!
And think most of all of the little, who in the cradle lay!"
 
"No, never again will I think of the big or the small
And least of all of the little, who in the cradle lay"3
 
The merman rose his right hand:
"Gloom and dark over all the land!"
 
There was gloom and darkened cloud
It hid all of land and town
 
Agnete walks blindly
She can't find her way
 
She meant to walk over greenest ground
When she took the way to the bottom of the sea
 
She meant to walk to her mother's farm
When she took the way that lead to the deep
 
"Welcome, Agnete, under the blue waves!
Never again shall you on the green earth walk
 
Never again shall you on the green earth walk
And never again shall you see your children so small
 
But here you shall sit on hard grey stone
And here you can play with dead men's bones
 
Though I will let you keep the harp of gold
That you may play so sorrowful"
 
This one may hear in greenest grove
— The birds sing —
Agnete played the harp on the bottom of the sea
— Lovely Agnete! —
 
  • 1. This is not meant to refer to a place in particular, but merely be a generic name for a bridge. In some versions, the bridge is instead referred to as an "English bridge"
  • 2. Images of saints.
  • 3. The ballad ends on this line in many versions.
Toegevoed door ErgiErgi op Zat, 31/08/2019 - 22:28
Bedankt!You can thank submitter by pressing this button
Meer vertalingen van Agnete og Havmanden
Engels Ergi
Reacties