Hua Chenyu lyrics

Hua Chenyu
TekstenVertalingenVerzoeken
Dear FriendChinees
THE NEXT 2016
Engels
Russisch
For ForeverEngels
H (2017)
Chinees
Portugees
Russisch
Here We AreChinees, Engels
H (2017)
Transliteratie
Engels
Russisch #1 #2
Spaans
Let you goChinees
Quasimodo's Gift (2014)
Transliteratie #1 #2
Engels
Russisch
To Be FreeChinees, Engels
電影勇士之門宣傳曲 (2017)
Transliteratie
Engels
Russisch
Portugees
《The Mayfly + Ultimate Belief》Engels
Ace VS Ace
一人饮酒醉 [Drinking Alone] (yīrén yǐnjiǔ zuì)Chinees Transliteratie
Russisch
七重人格 [Seven Personalities] (Qī chóng rén gé)Chinees
NEW WORLD 2020
Engels
Russisch
不朽 [Immortal] (Bù xiǔ)Chinees, Engels
Quasimodo's Gift (2014)
Engels
Russisch
与火星的孩子对话 [Conversations with ET] (Yǔ huǒxīng de háizi duìhuà)Chinees
NEW WORLD 2020
Transliteratie
Engels
Russisch
世界是个动物园 [World is a zoo] (shìjiè shìgè dòngwùyuán)Chinees
Aliens (2015)
Russisch
代号魂斗罗 [Code Name Contra] (dàihào hún dòu luō)Chinees
Contra Konami
Russisch
你要相信这不是最后一天 [You have to believe it's not the last day] (Nǐ yào xiāngxìn zhè bùshì zuìhòu yītiān)Chinees, Engels
你要相信这不是最后一天 single 2020
Transliteratie
Engels
Russisch
假行僧 [Fake Monk] (jiǎ xíng sēng)Chinees
SINGER歌手2018
Transliteratie #1 #2
Engels
Russisch
光年之外 [Light years away] (guāng nián zhī wài)Chinees
SINGER歌手2018
Engels
Russisch
写给未来的孩子 [For my future child] (Xiě gěi wèilái de háizi)Chinees
Aliens (2015)
Transliteratie
南屏晚钟 [Nanping Evening Bell] (Nán píng wǎn zhōng)Chinees
THE NEXT 2016
Russisch #1 #2
卡西莫多的礼物 [Quasimodo's Gift] (Kǎxīmòduō de lǐwù)Chinees
Quasimodo's Gift (2014)
Engels
Russisch #1 #2
Turks
双节棍 [Nunchucks] (Shuāng jié gùn)Chinees
SINGER歌手2018
Transliteratie
Engels #1 #2
Russisch #1 #2
Portugees
反义词 [The Antonym] (Fǎn yì cí)Chinees
Aliens (2015)
变相怪杰 [The Mask] (Biàn xiāng guài jié)Chinees, Engels
Aliens (2015)
呐喊 [SHOUT] (nàhǎn)Chinees
SINGER歌手2018
Engels #1 #2
Russisch
国王与乞丐 [Kings and Paupers] (Guówáng yǔ qǐgài)Chinees
Aliens (2015)
Transliteratie
Engels #1 #2
Russisch #1 #2
地球之盐 [Salt Of The Earth] (Dìqiú zhī yán)Chinees
Aliens (2015)
Transliteratie
Engels
Russisch #1 #2
夏之旅 [Fresh Trip] (Xià zhī lǚ)Chinees, Engels
《夏之旅 Fresh trip》六神主题曲 (2018)
Engels
Russisch
夜半歌声 [Midnight song] (Yè bàn gē shēng)Chinees
THE NEXT 2017
Russisch
夜的第七章 + Skyfall (yè de dì qī zhāng)Chinees
Trump card 2021
Russisch
天堂 [Paradise] (tiāntáng)Chinees
THE NEXT 2017
Transliteratie
Duits
Engels
Russisch
好想爱这个世界啊 [I want to love this world] (Hǎo xiǎng ài zhège shìjiè a)Chinees
NEW WORLD 2020
Transliteratie
Duits
Engels
Russisch #1 #2
Spaans
Turks
Portugees
如果你是李白 [If you were Li Bai] (Rúguǒ nǐ shì lǐ bái)Chinees
THE NEXT 2016
Russisch
如果爱 [Perhaps Love] (rúguǒ ài)Chinees
THE NEXT 2016 (cover OST "Perhaps Love" 2005)
Russisch #1 #2
孩子 [Child] (háizi)Chinees
SINGER歌手2018
Engels
Russisch #1 #2 #3
Portugees
Spaans
寒鸦少年 [Jackdaw boy] (nányā shàonián)Chinees
斗破苍穹
Transliteratie
Engels
Frans
Grieks
Japans
Russisch #1 #2
Spaans
寻 [Seek] (Xún)Chinees
Single
Transliteratie
Engels #1 #2
Russisch
少年英雄小哪吒 [Young little hero Nezha] (Shào nián yīng xióng xiǎo nǎ zhā)Chinees
TrumpCard 王牌对王牌4
Russisch
山海 [Mountain and Sea] (Shānhǎi)Chinees
SINGER歌手2018
Transliteratie
Engels
Russisch #1 #2
巨鹿 [Giant Deer] (jù lù)Chinees
H (2017)
Transliteratie
Engels
Russisch
平凡之路 [Ordinary Path] (Píng fán zhī lù)Chinees
SINGER歌手2018
Transliteratie
Engels #1 #2 #3
Russisch #1 #2
异类 [Aliens] (yìlèi)Chinees
Aliens (2015)
Engels
Russisch #1 #2
微光 [Shimmer] (wéi guāng)Chinees
Quasimodo's Gift (2014)
Transliteratie
Engels
Japans
Russisch
忧伤的巨人 [The Giant In Sorrow] (Yōus shāng de jù rén)Chinees
Aliens (2015)
Russisch
想见你 (Want to see you)ChineesRussisch
愿 (yuàn)Chinees
Trump card 2021
Russisch
我 (Wǒ)Chinees
SINGER歌手2018
Engels
Russisch
我们都是孤独的 [All Lonely] (Wǒmen dōu shì gūdú de)Chinees
Quasimodo's Gift (2014)
Russisch
我的滑板鞋2016 [My Skateboard Shoes] (wǒ de huá bǎnxié)Chinees
THE NEXT 2016
Russisch
我离孤单几公里 [Few Miles Away From Loneliness] (Wǒ lí gūdān jǐ gōnglǐ)Chinees
H (2017)
Transliteratie
Russisch
我管你 [I don't care] (wǒ guǎn nǐ)Chinees
Aliens (2015)
Transliteratie
Engels
Russisch #1 #2
投食歌 [Song of seeking food] (tóu shí gē)Chinees
Mars Concert 2016
Russisch
拆弹专家 [Bomb Squad] (chāi dàn zhuānjiā)Chinees
Quasimodo's Gift (2014)
Russisch
故乡的云 [Cloud in Hometown] (Gùxiāng de yún)Chinees
THENEXT2016
Russisch
斗牛 [BULLFIGHT] (dòuniú)Chinees
NEW WORLD 2020
Engels
Russisch
新世界 [New World] (Xīn shìjiè)Chinees
NEW WORLD 2020
Engels
Russisch #1 #2
无渴不爽 (wú kě bù shuǎng)Chinees
Sprite 2021
Russisch
无聊人 [I'm Boring] (Wúliáo rén)Chinees Transliteratie #1 #2
Engels #1 #2
Russisch #1 #2
易燃易爆炸 [Flammable and Explosive] (yì rán yì bàozhà)Chinees
SINGER歌手2018
Transliteratie
Engels
Russisch #1 #2
春 [Spring] (chūn)Chinees
BE THE IDOL
Russisch
智商二五零 [IQ 250] (zhìshāng èrwǔ líng)Chinees
single 2017
Engels
杀破狼 (shā pò láng)Chinees
Trump card 2021
Russisch
枕邊故事 [Bedtime Story] (Zhěn biān gùshì)Chinees
Quasimodo's Gift (2014)
横冲直撞 [The Rampage] (Héng chōng zhí zhuàng)Chinees Transliteratie
Engels #1 #2
Russisch
Spaans
流浪记 [Wandering] (liúlàng jì)Chinees
THE NEXT 2016
Russisch
消失的昨天 [Disappeared yesterday] (Xiāo shī de zuó tiān)Chinees
H (2017)
Russisch
深情相拥 [Gentle embrace] (Shēn qíng xiāng yōng)Chinees
THE NEXT 2017
Russisch
渴不停 [Thirsty] (kě bù tíng)Engels, Chinees
Sprite adv 2020
Russisch
Frans
渺小 [Insignificance] (Miǎoxiǎo)Chinees
THE NEXT 2017
Russisch #1 #2
火星情报局 [MIA] (huǒ xīng qíng bào jú)Chinees
single 2016
烟火里的尘埃 [Ashes From Fireworks] (yān huǒ lǐ de chén āi)Chinees
Quasimodo's Gift (2014)
Transliteratie
Bosnisch
Engels #1 #2 #3
Russisch #1 #2
爸,我回来了 (Dad, I'm Back) [Cover]Chinees
THENEXT2017
Russisch #1 #2
环游 (Traveling)Chinees
Quasimodo's Gift (2014)
Engels
疯人院 [Madhouse] (fēngrényuàn)Chinees
NEW WORLD 2020
Engels
Russisch #1 #2
白天不懂夜的黑 [Daytime won't understand dark night] (báitiān bù dǒng yè de hēi)Chinees
TrumpCard 王牌对王牌4
Engels
Russisch
白痴 (bái chī)Chinees
THE NEXT 2017
Russisch
神树 (Shén shù)Chinees, Engels
NEW WORLD 2020
Engels
Russisch #1 #2 #3
老鼠愛大米 [Mouse loves rice] (Lǎo shǔ ài dà mǐ)Chinees
THE NEXT 2016
荒野魂斗罗 [Wild Contra] (Huāng yě hún dòu luō)ChineesEngels
Russisch
蜉蝣 [The Mayfly] (Fúyóu)Chinees
Aliens (2015)
Transliteratie #1 #2
Engels #1 #2
Russisch
趁你还年轻 [While you are still young] (сhèn nǐ hái niánqīng)ChineesEngels
Russisch
逃离乌托邦 [The Escape From Utopia] (táolí wūtuōbāng)Chinees
Aliens (2015)
Transliteratie
Engels
造物者 [Creator] (Zàowùzhě)Chinees
H (2017)
Transliteratie
Russisch
阿里山的姑娘 [Alishan girl] (Ā lǐ shān de gū niáng)Chinees
THE NEXT 2017
Russisch
降临 [Arrival] (jiànglín)Chinees
NEW WORLD 2020
Engels #1 #2
Russisch
鞋儿破 帽儿破 (cover)Chinees
TrumpCard 王牌对王牌4
Russisch
飞行指挥家Chinees
《和平精英》2周年起飞主题曲
Russisch
齐天 [Equal to Heaven] (Qí tiān)Chinees Transliteratie
Engels
Russisch #1 #2
齐天大圣 [Monkey King] (Qi Tian Da Sheng)ChineesEngels
Russisch
Reacties
Read about music throughout history