Advertisement

Land of the Dead ( Tongaans vertaling)

Advertisement
Tongaans vertaling

Fonua 'O e Mate

'I ai 'oku 'alu 'a e vaitafe vao ki he vao 'akau
Pea tu'u fakalonga 'a e kau katoa 'i ai
'O e 'ovava loloa, ta'engaue'i, 'o nofo 'i he po
Mo e 'ata fakatolonga 'i honau kili.
 
Pongia 'o hange ko e manava loloto 'o e tama mohe
Ha 'aulolongo kuo ha'u 'o hange ko e momoko 'o e mate
Loloa ko e ngaahi hala 'o e 'ata kuo nga'ohi
'A ia 'oku hala ha va'e topu kuo tokoto.
 
[Tau:]
Hala ha mahina 'i ai, hala le'o, hala u'ulu
'O e patutu mafu; ha mafulu lahi.
 
Tuo taha 'i he kuonga katoa 'o hange kuo mate ha kuonga katoa
Kuo fanongo 'a e ngaongao. Mama'o, kuo hili ia mama'o.
 
Ko e fonua 'o tali 'a ia 'oku nofo 'a e kau mate,
'I honau 'ata 'o e manatu, 'o hala ha maama mahina ai.
 
[Kauhiva:]
'I he ngoue, na'e tuli 'oma mo ma'olunga
'E he ngaahi 'ata ki he faka'osi 'o e po pea faka'ata'i ia ki langi na.
 
Mama'o 'aupito mei he malohi 'o e 'aho
Pea tokoto 'i ai 'i he fonua 'o e mate 'o pala momoko 'o e matea.
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Toegevoed door SilentRebel83 op Vrij, 21/06/2013 - 21:30
Engels

Land of the Dead

Meer vertalingen van Land of the Dead
TongaansSilentRebel83
Frans Guest
See also
Reacties