فرید هنرور

afbeelding van فرید هنرور
Naam
Farid
Lid geworden op
10.12.2012
Rol
Senior Member
Punten
867
Contribution
155 vertalingen, 708 keer bedankt, heeft 27 verzoeken voltooid, heeft 20 leden geholpen, left 97 comments

Zurna98

Interesses

برای درخواست ترجمه آهنگ و همچنین متن آهنگ به سایت زورنا98 مراجعه نمایید.

Over mijzelf

از سال 2011 مشغول ترجمه ترانه هستم و با گذشت زمان بر مهارت مترجمی بنده افزوده می شه. خوشحال میشم اگه در ترجمه های بندی اشکالی بود، حتما بهم خبر داده بشه.
https://fa.zurna98.com/

Talen
Moedertaal
Azeri
Vloeiend
Perzisch, Turks
Gestudeerd
Engels, Turks (Anatolische dialecten)
Contacteer me

155 vertalingen geplaatst door فرید هنرورDetailsAlle vertalingen

ArtiestVertalingTalenReactiesInfoInfo
Ziynet Saliبه من هم بگوvideo Turks → Perzisch1Turks → Perzisch
Gökhan Tepeیکم دیگه بمونvideo Turks → Perzisch1
2 keer bedankt
Turks → Perzisch
2 keer bedankt
Mustafa Ceceliاینو یه گوشه ای بنویس Turks → Perzisch1
2 keer bedankt
Turks → Perzisch
2 keer bedankt
Yalınدوای ما عشق بازی هاستvideo Turks → Perzisch1Turks → Perzisch
Tanبه صورت متفاوتی جدا شدیمvideo Turks → Perzisch
1 keer bedankt
Turks → Perzisch
1 keer bedankt
İlyas Yalçıntaşبه راه افتادمvideo Turks → Perzisch1Turks → Perzisch
Ebru Gündeşجیک (صدا)video Turks → Perzisch1
1 keer bedankt
Turks → Perzisch
1 keer bedankt
Tarkanاون معاشقه هاvideo Turks → Perzisch1
3 keer bedankt
Turks → Perzisch
3 keer bedankt
Ebru Gündeşاین غریبه توی چشمات کیهvideo Turks → Perzisch1Turks → Perzisch
Ebru Gündeşزود فراموش نکنvideo Turks → Perzisch1Turks → Perzisch
Ebru Gündeşبهشتvideo Turks → Perzisch1
4 keer bedankt
Turks → Perzisch
4 keer bedankt
Ebru Gündeşبریدvideo Turks → Perzisch1
2 keer bedankt
Turks → Perzisch
2 keer bedankt
Ebru Gündeşتا ته عاشقvideo Turks → Perzisch1
3 keer bedankt
Turks → Perzisch
3 keer bedankt
Ebru Gündeşمن هم فرزند یک انسانمvideo Turks → Perzisch1Turks → Perzisch
Ebru Gündeşسراغتو گرفتم نیاvideo Turks → Perzisch1
1 keer bedankt
Turks → Perzisch
1 keer bedankt
Ebru Gündeşصدا کنید بیادvideo Turks → Perzisch1
3 keer bedankt
Turks → Perzisch
3 keer bedankt
Ebru Gündeşخدایمvideo Turks → Perzisch1
2 keer bedankt
Turks → Perzisch
2 keer bedankt
Ebru Gündeşعاشقvideo Turks → Perzisch1
4 keer bedankt
Turks → Perzisch
4 keer bedankt
Mustafa Sandalبیا برای من (بیا پیشم)video Turks → Perzisch1
1 keer bedankt
Turks → Perzisch
1 keer bedankt
Oğuzhan Koçنا امیدیvideo Turks → Perzisch
1 keer bedankt
Turks → Perzisch
1 keer bedankt
Derya Uluğعقل و فکر درهم برهمهvideo Turks → PerzischTurks → Perzisch
İlyas Yalçıntaşمعما (پازل)video Turks → Perzisch1
3 keer bedankt
Turks → Perzisch
3 keer bedankt
Ahmet Selçuk İlkanیک صفحه عشقvideo Turks → PerzischTurks → Perzisch
Mabel Matizموهای رنگیت Turks → PerzischTurks → Perzisch
Emre Aydınشاید بچه امvideo Turks → PerzischTurks → Perzisch
Ece Seçkinآدیّوvideo Turks → PerzischTurks → Perzisch
Sibel Canعشق جدیدم Turks → PerzischTurks → Perzisch
Mustafa Ceceliمی فهمیvideo Turks → Perzisch
4 keer bedankt
Turks → Perzisch
4 keer bedankt
Yalınبی تو نمیشهvideo Turks → Perzisch
1 keer bedankt
Turks → Perzisch
1 keer bedankt
Hande Ün​salبازی کن بازی کنvideo Turks → PerzischTurks → Perzisch
Berdan Mardiniقند فروشvideo Turks → PerzischTurks → Perzisch
Serkan Kayaلعنت بشهvideo Turks → PerzischTurks → Perzisch
İrem Dericiآلارم اشتباه Turks → Perzisch
1 keer bedankt
Turks → Perzisch
1 keer bedankt
Emrah Karadumanصداتو ببرvideo Turks → Perzisch
1 keer bedankt
Turks → Perzisch
1 keer bedankt
Simgeخواهم بوسیدvideo Turks → Perzisch
4 keer bedankt
Turks → Perzisch
4 keer bedankt
Serdar Ortaçیار هواییvideo Turks → PerzischTurks → Perzisch
Mabel Matizبه هم پیچیده Turks → Perzisch
1 keer bedankt
Turks → Perzisch
1 keer bedankt
Ece Seçkinتا تهش Turks → PerzischTurks → Perzisch
Mustafa Ceceliبا ارزشمvideo Turks → Perzisch
1 keer bedankt
Turks → Perzisch
1 keer bedankt
Bengüعصر طلائیvideo Turks → PerzischTurks → Perzisch
Emrah Karadumanزیباترین شکستمvideo Turks → Perzisch
1 keer bedankt
Turks → Perzisch
1 keer bedankt
Emrah Karadumanعشق تبعید شدمونvideo Turks → Perzisch
3 keer bedankt
Turks → Perzisch
3 keer bedankt
Serkan Kayaغبار کوه هاvideo Turks → PerzischTurks → Perzisch
Tuğba Yurtباز دوباره دوست داشته باشvideo Turks → Perzisch
1 keer bedankt
Turks → Perzisch
1 keer bedankt
Yalınبدون تو من چی باشمvideo Turks → Perzisch
2 keer bedankt
Turks → Perzisch
2 keer bedankt
Emrah Karadumanچاه عمیقمvideo Turks → Perzisch
7 keer bedankt
Turks → Perzisch
7 keer bedankt
Edisرمانvideo Turks → Perzisch
1 keer bedankt
Turks → Perzisch
1 keer bedankt
Bora Duranبه سمت توvideo Turks → PerzischTurks → Perzisch
Ziynet Saliگریه می کنم؟ نخواهم کردvideo Turks → PerzischTurks → Perzisch
Hande Yenerمنو دوست داشته باشvideo Turks → Perzisch1
3 keer bedankt
Turks → Perzisch
3 keer bedankt
Oğuzhan Koçخیال می کنن خوبمvideo Turks → PerzischTurks → Perzisch
Bahadır Tatlıözتقویمvideo Turks → PerzischTurks → Perzisch
Cem Beleviدستاتو باز کنvideo Turks → PerzischTurks → Perzisch
Mustafa Ceceliخوبه که در زندگیمیvideo Turks → PerzischTurks → Perzisch
Edisبرای زیباییتvideo Turks → PerzischTurks → Perzisch
İrem Dericiمن تنها ، شما همتونvideo Turks → Perzisch
1 keer bedankt
Turks → Perzisch
1 keer bedankt
Calvin Harrisیک بوسهvideo Engels → PerzischEngels → Perzisch
Petek Dinçözمتشکرمvideo Turks → PerzischTurks → Perzisch
Jonas Blueمادرvideo Engels → Perzisch
1 keer bedankt
Engels → Perzisch
1 keer bedankt
Mabel Matizاگه اونطور راحتهvideo Turks → Perzisch
2 keer bedankt
Turks → Perzisch
2 keer bedankt
Cem Beleviعشق مه آلودvideo Turks → PerzischTurks → Perzisch
Ziynet Saliدیوانه و مجنونvideo Turks → PerzischTurks → Perzisch
Sibel Canغیر از تو کسی رو ندارمvideo Turks → Perzisch
1 keer bedankt
Turks → Perzisch
1 keer bedankt
Feride Hilal Akınآیا می دونهvideo Turks → Perzisch
1 keer bedankt
Turks → Perzisch
1 keer bedankt
Ferhat Göçerروا (جایز)video Turks → PerzischTurks → Perzisch
Gökhan Keserعاشق هر کسی بشم ، بختش باز میشهvideo Turks → PerzischTurks → Perzisch
İdo Tatlısesتا مچ دستام درد می کنهvideo Turks → PerzischTurks → Perzisch
Ayla Çelikکمد آینه دار Turks → Perzisch
1 keer bedankt
Turks → Perzisch
1 keer bedankt
Demet Akalınآه، عشق احمقvideo Turks → Perzisch
1 keer bedankt
Turks → Perzisch
1 keer bedankt
Ebru Yaşarمن چه آتیش ها که ندیدم Turks → PerzischTurks → Perzisch
Edisدروغvideo Turks → PerzischTurks → Perzisch
Mustafa Sandalعشق رانده نمیشهvideo Turks → PerzischTurks → Perzisch
Berkayبنویسvideo Turks → PerzischTurks → Perzisch
Alişanمیدونم برنخواهد گشتvideo Turks → PerzischTurks → Perzisch
Cem Beleviنمیتونم عادت کنمvideo Turks → Perzisch
1 keer bedankt
Turks → Perzisch
1 keer bedankt
Sibel Canچاهvideo Turks → Perzisch
2 keer bedankt
Turks → Perzisch
2 keer bedankt
Edisشبنم یخ زدهvideo Turks → Perzisch
1 keer bedankt
Turks → Perzisch
1 keer bedankt
Oğuzhan Koçتقدیر الهیvideo Turks → PerzischTurks → Perzisch
Demet Akalınبه جانم هم بخورهvideo Turks → Perzisch
1 keer bedankt
Turks → Perzisch
1 keer bedankt
Merve Özbeyخواهد زدvideo Turks → Perzisch
3 keer bedankt
Turks → Perzisch
3 keer bedankt
İsmail YKمست شدمvideo Turks → Perzisch
2 keer bedankt
Turks → Perzisch
2 keer bedankt
Oğuzhan Koçسر زدهvideo Turks → PerzischTurks → Perzisch
Murat Bozهیvideo Turks → Perzisch
1 keer bedankt
Turks → Perzisch
1 keer bedankt
İlyas Yalçıntaşآرزوها بیعار (غیر قابل دسترس)video Turks → PerzischTurks → Perzisch
Bahadır Tatlıözآب راه خودشو پیدا می کنهvideo Turks → PerzischTurks → Perzisch
Rafet El Romanدلتنگ شدمvideo Turks → Perzisch
1 keer bedankt
Turks → Perzisch
1 keer bedankt
Oğuzhan Koçاسیر ابرها شدیم Turks → Perzisch
1 keer bedankt
Turks → Perzisch
1 keer bedankt
Burayدیگه دوستت ندارمvideo Turks → PerzischTurks → Perzisch
Aleyna Tilkiگل تنهاvideo Turks → PerzischTurks → Perzisch
Simgeعشقت بشمvideo Turks → Perzisch1
3 keer bedankt
Turks → Perzisch
3 keer bedankt
İlyas Yalçıntaşراه شهرvideo Turks → Perzisch
2 keer bedankt
Turks → Perzisch
2 keer bedankt
Murat Bozتا دیر نشدهvideo Turks → Perzisch1
3 keer bedankt
Turks → Perzisch
3 keer bedankt
Sezen Aksuنميتونم برمvideo Turks → Perzisch
1 keer bedankt
Turks → Perzisch
1 keer bedankt
Mehmet Erdemجناب حاكمvideo Turks → Perzisch
1 keer bedankt
Turks → Perzisch
1 keer bedankt
Bengüاز احتراممvideo Turks → Perzisch
10 keer bedankt
Turks → Perzisch
10 keer bedankt
Sezen Aksuمنصرف شدمvideo Turks → Perzisch2
5
1 stem, 16 keer bedankt
Turks → Perzisch
5
1 stem, 16 keer bedankt
Ebru Gündeşسلطان قلبمvideo Turks → Perzisch
32 keer bedankt
Turks → Perzisch
32 keer bedankt
Mustafa Ceceliدر بیماری و سلامتیvideo Turks → Perzisch
20 keer bedankt
Turks → Perzisch
20 keer bedankt
Tarkanفیروزهvideo Turks → Perzisch4
13 keer bedankt
Turks → Perzisch
13 keer bedankt
Bengüعادت دهانvideo Turks → Perzisch
5 keer bedankt
Turks → Perzisch
5 keer bedankt

Pages