Reclame

怎麼辦 (Zěnme bàn) ( Transliteratie)

  • Artiest: S.H.E
  • Nummer: 怎麼辦 (Zěnme bàn) 2 vertalingen
  • Vertalingen: Transliteratie, Engels
Transliteratie
A A

Zěnmo bàn

Zěnmo bàn ō zěnmo bàn
 
Wèishéme nǐ wèishéme
Lǎo shì bǎ kōngqì quándōu xīguāngle
Hài dé wǒ nǐ hài dé wǒ
Zài nǐ miànqián hūxī jícù xūyào jiào jiùhù chē
Bié kàn wǒ xiān bié kàn wǒ
Wǒ de liǎnhóng jiù kuàiyào bàoliàole
Méishénme nǎ yǒu shé me
Wǒ shì juéduì bù huì chéngrèn wǒ xǐhuan nǐle
 
Zěnmo bàn gǎnjué tián yòu suān
Tōutōu ài nǐ kuàilè yòu gūdān
Zěnmo bàn ài què bùnéng jiǎng
Nǐ zhēn tǎoyàn bù lái bāng wǒ de máng
Zěnme kěyǐ zhèyàng
Xiàoróng dǎbài tàiyáng
Shènzhì bǐ wǒ hái yào gèng hǎokàn
Wǒ suīrán wúlì dǐdǎng
Dànshì rì zǐ huán zhǎng
Zǒng yǒu yītiān huàn nǐ wèi wǒ fēngkuáng
 
Wèishéme nǐ wèishéme
Zhèyàng bù jiǎnglǐ de jiù chūxiànle
Hài dé wǒ nǐ hài dé wǒ
Lián jǐn yǒu de yīdiǎn jīnchí yōuyǎ quándōu huǐle
Kàojìn wǒ bié kàojìn wǒ
Dàodǐ lí nǐ duō jìn bǐjiào hǎo ne
Wándànle wǒ wándànle
Wǒ zhěnggè rén yǎnkàn jiù kuàiyào bùshì wǒ dele
 
Zěnme bàn gǎnjué tián yòu suān
Tōutōu ài nǐ kuàilè yòu gūdān
Zěnme bàn ài què bùnéng jiǎng
Nǐ zhēn tǎoyàn bù lái bāng wǒ de máng
 
Nǐ zěnme kěyǐ zhèyàng
Xiàoróng dǎbài tàiyáng
Shènzhì bǐ wǒ hái yào gèng hǎokàn
Wǒ suīrán wúlì dǐdǎng
Dànshì rì zǐ huán zhǎng
Zǒng yǒu yītiān huàn nǐ wèi wǒ fēngkuáng
Wèi wǒ fēngkuáng
 
Toegevoed door wuhuahua089wuhuahua089 op Zat, 22/02/2014 - 08:20

怎麼辦 (Zěnme bàn)

Meer vertalingen van 怎麼辦 (Zěnme bàn)
Transliteratie wuhuahua089
Reacties