Kubansky Kazachy Khor
Kubansky Kazachy Khor
Tekst piosenkiTłumaczenia
Pоманс (Romance)angielski
Їхав козак за Дунай (Yihav kozak za Dunay)
Беларусь (Belarus)francuski
В минуты музыки (V minuty muzyki)angielski
Вітре буйний (Vitre buynyy)
angielski #1 #2
hiszpański
francuski #1 #2
rosyjski
transliteracja #1 #2
portugalski
+7
Вечір надворі (Vechir nadvori)angielski
rosyjski
Взяв би я бандуру (Vzav by ya banduru)
Вийди, Грицю, на вулицю (Vyydy, Hrytsyu, na vulytsyu)angielski
Гарний козак , гарний (Harnyy kozak , harnyy)
Голуб сизий (Holub syzyy)angielski
niemiecki
transliteracja
Горькая моя Родина (Gor'kaya moya Rodina)
angielski #1 #2
hiszpański
francuski #1 #2
niemiecki
transliteracja #1 #2
portugalski
serbski
+8
Дай опомниться кукушка (Day opomnytsya, kukushka)rosyjski
Девичья Любовь (Devichʹya Lyubovʹ)rumuński
До конца, до смертного креста (Do kontsa, do smertnogo kresta)angielski
turecki
За Кубанью, Ой стога, стога (Za kubanyu, oĭ stoga stoga)
angielski #1 #2
hiszpański
francuski #1 #2
transliteracja #1 #2 #3 #4
+7
За Сибіром сонце сходе (Za Sybirom sontse skhode)angielski
Кaзаки в Берлине (Kazaki v Berline)angielski
japoński
ukraiński
Казачата (Kazachata)francuski
Канун Купалы (Kanun Kupaly)angielski
Когда мы были на войне (Kogda my byli na voyne)
Ласточки пропали (Lastochki propali)angielski
Лугом іду, коня веду (Luhom idu, konja vedu)angielski
Марш Славян (Marsh Slavyan)chiński
Матушка Добрынюшке наказывала (Matushka Dobrynyushke nakazyvala)
Медленно в двери церковные (Medlenno v dveri tserkovnyye)angielski
Мы с тобой казаки (My s toboy kazaki)angielski
portugalski
На поле танки грохотали (Na pole tanki grohotali)angielski
chorwacki
На солнечной поляночке (Na solnechnoy polyanochke)
Надія (Nadiya)angielski
rosyjski
Не щебечи, соловейку (Ne shchebechy, soloveyku)angielski
rosyjski
Ой стога, стога (Oy stoga, stoga)hiszpański
włoski
Ой у полі (Oy u poli)angielski
Ой чого ти почорніло (Oy choho ty pochornilo)angielski
Ой, мій милий вареничнів хоче (Oy, miy mylyy varenychniv khoche)angielski
transliteracja #1 #2
Ой, сів пугач на могилу (Oy, siv puhach na mohylu)rosyjski
Ой, там у саду (Oy, tam u sadu)angielski
rosyjski
Отложим попечение (Otlozhim popecheniye)
По вечерам (Po vecheram)angielski
По горам Карпатским (Po goram Karpatskim)angielski
włoski
Полюбила Петруся (Polyubyla Petrusya)angielski
Прощание славянки (Proshchaniye slavyanki)turecki
transliteracja
Родная Сербия (Rodnaya Serbia)serbski
Розпрягайе, хлопцi, коней
Русь (Rus')
Серпневі падають зірки (Serpnevi padayutʹ zirky)angielski
Спи, Iсусе, спиangielski
Срібна тополина (Sribna topolyna)angielski
rosyjski
Там шли два брата (Tam shli dva brata)
Ти ж мене підманула (Ty zh mene pidmanula)angielski
transliteracja
białoruski
Тихая моя родина (Tikhaya moya rodina)angielski
Троицыно утро (Troitsyno utro)angielski
Ты прости меня, родная (Ty prosti menya, rodnaya)angielski
transliteracja
Odia
Хей-ой, конь мой вороной (Hey-oy, kon' moy voronoyi)angielski
Хлеб всему голова (Khleb vsemu golova)
Хуторочек (Khutorochek)angielski
Шапка по кругу (Shapka po krugu)
Як швидко літо проминуло (Yak shvydko lito promynulo)angielski
Kubansky Kazachy Khor — wykonywane utwory innych artystówTłumaczenia
Proszę się zarejestrować, by zobaczyć więcej opcji.
Komentarze