தோன்று நீ | Thondru Nee [Show Yourself] (tłumaczenie na angielski)

Reklamy

தோன்று நீ | Thondru Nee [Show Yourself]

நெஞ்சம் அதுறுது உள்ளே
ஒரு பூகம்பம் போல்
பறக்குதே கனவுகள்
கையில் சிக்கதே புறாவை போல்
உன்னை உனர்ந்தேன்
ஒரு நட்பேன் தோலை போல்
வந்து சேர்ந்தேன்
கரைசேரும் முத்தம் போல்
 
மதில் கொடையாய் நான் வாழ்ந்தேன்
ஒரு மர்மம் தங்கினேன்
என்னை பொழெவே
நீ ஓதி ஒளியாதே
 
தோன்று நீ, உன் பள்ள முகம் காத்து
தோன்று நீ, எங்கோ நீ
நான் தேடி வந்தது உன்னை அகுதேங்காதே
தோன்று நீ, உன்னை அதைக்கேன்
 
கண் நெருங்காதே பாதை துன்பம் துந்தனா டோ
நான் தாண்டி வந்த தூரம் என்னகானே அர்த்தம் காத்ததோ
யாரை போலவும் நான் இல்லை
வாராய் மீறிதும் நிலை,
இன்பங்கள் உள்ளூறுதே உன் கரணம் வந்ததே
 
தோன்று நீ, அச்சம் இன்றி நின்றேன்
காதல் தாண்டி உனக்காய் வந்தேன்
விதைகள் யாவுமே நீயடி இது ஆரம்பமே
Oh, தோன்று நீ, கண்னமுன்னே வருவாய்
 
வா என் முன்னே போதும் உன் போர்
ஓர் மாயமே
எங்கே உன் தொழ
Woah, வா என் முன்னே போதும் உன் போர்
ஓர் மாயமே
எங்கே உன் தொழ
 
வாடை சீரம் பேராழி, ஞாபங்கள் ஆரை சிதறி
 
வீடு செரு புரிவோம்
விதை நான்!!
 
தோன்று நீ, உன் பாலம் காது
மாறு நீ, புதிதாய் நீ மாறு
விதைகள் யாவுமே நீயடி ஆமாம் நானே (ஆமாம் நானே)
Oh, தோன்று நீ
 
Udostępniono przez XxTiagoxXXxTiagoxX dnia czw., 23/01/2020 - 21:56
Komentarz wysyłającego:

Fountain of the letters: https://youtu.be/fJKBC3EfOsE

tłumaczenie na angielskiangielski
Wyrówna akapity
A A

Appears

Inside my heart
There's an earthquake
Flying is a nightmare
For fear of being caught
But I'm glad you did it
You are like someone friendly
I'm coming
And my fears dissolve
 
I lived like a wall
A great mystery
stayed in me
And now I want that you read about me
 
Appears, I hope to see your face
Appears, you are somewhere
I was looking for you
Appears, you can do it
 
You do not have to lock you anymore
I have waited so long to come and see you
I'm not like anyone
Happiness and
pleasures were always out of reach
 
Appears, I'm not afraid anymore
I have come for you from far away
Oh, Appears, I already want to see you
 
Come on, I'm not going to fight anymore
I see your magic
Where will it be?
Woah, Come on, I'm not going to fight anymore
I see your magic
Where will it be?
 
A river is full of memories which are scattered
 
Enter your house already
I already know who I am
 
Appears, you can listen to me
Change, if I change
This is all you are, If, I am (If, you are)
Oh, Appears.
 
Dzięki!
Udostępniono przez XxTiagoxXXxTiagoxX dnia czw., 23/01/2020 - 22:15
Źródło tłumaczenia:
Moje komentarze