Born to Die (tłumaczenie na tongijski (Tonga))

Reklamy
tłumaczenie na tongijski (Tonga)tongijski (Tonga)
A A

Fa'ele Pe Ke Mate

'Aue, 'oiaue
Va'e, 'oua 'ulungia 'iate au
'Ave au ki he laine faka'osi
'Oi, ko hoku mafu 'oku ta'e'aonga ia 'i he laka katoa 'oku ou fai
Ka 'oku ou 'amanaki 'i he a,
Naa nau tala kiate au, ko koe ia ko o'oku,
 
Lue 'i he hala 'o e kolo
Ka ko e hala pe ko e tu'utu'uni ia
'Oku ou ongo'i ngaongao 'i he ngaahi po 'aho Falaite
'Oku ke lava ke ongo'i faka'api ia 'e kapau teu tala kia koe ko ko e ia ko o'oku
'Oku pehe pe naa ku tala kia koe, 'e mamana.
 
'Oua te ke ngaue'i au keu ongo'i loto mamahi, 'oua te ke ngaue'i au ke tangi
'Ilo'ange 'oku 'ikai feunga 'a e 'ofa 'e kapau 'e 'ava 'e he hala
'E 'ikai 'ilo au hono 'uhi
Tauhi au keu kata ma'u pe
Tau o 'o kona
'Oku loloa 'a e hala, mau tauhi ai pe
Pau ke ta ma'u ha tau fakava ki 'anaini.
 
Ha'u, tau lue 'i he fahaa'i hengihengi
Ai keu uma koe lahi 'i he longa'uha
'Oku loto koe ki ha tu'unga ta'ahine lotohe
Fili ho ngaahi lea faka'osi, ko e taimi faka'osi ni
He ko koe mo au, 'oku mau fa'ele ke mate.
 
Puli ka 'oku ou kumi
'Oku ou sio ka na'e kui au
Neu ongo'i fakaveuveu 'o hange ha ki'i tamasi'i
Faifai taki ke to'o 'a e me'a 'oku ou lava ke ma'u
'Ilifia he 'oku 'ikai ke lava 'o kumi au
'A e tali katoa, 'e mamani.
 
'Oua te ke ngaue'i au keu ongo'i loto mamahi, 'oua te ke ngaue'i au ke tangi
'Ilo'ange 'oku 'ikai feunga 'a e 'ofa 'e kapau 'e 'ava 'e he hala
'E 'ikai 'ilo au hono 'uhi
Tauhi au keu kata ma'u pe
Tau o 'o kona
'Oku loloa 'a e hala, mau tauhi ai pe
Pau ke ta ma'u ha tau fakava ki 'anaini.
 
Ha'u, tau lue 'i he fahaa'i hengihengi
Ai keu uma koe lahi 'i he longa'uha
'Oku loto koe ki ha tu'unga ta'ahine lotohe
Fili ho ngaahi lea faka'osi, ko e taimi faka'osi ni
He ko koe mo au, 'oku mau fa'ele ke mate. [x 4]
 
Ha'u, tau lue 'i he fahaa'i hengihengi
Ai keu uma koe lahi 'i he longa'uha
'Oku loto koe ki ha tu'unga ta'ahine lotohe
 
'Oua te ke ngaue'i au keu ongo'i loto mamahi, 'oua te ke ngaue'i au ke tangi
'Ilo'ange 'oku 'ikai feunga 'a e 'ofa 'e kapau 'e 'ava 'e he hala
'E 'ikai 'ilo au hono 'uhi
Tauhi au keu kata ma'u pe
Tau o 'o kona
'Oku loloa 'a e hala, mau tauhi ai pe
Pau ke ta ma'u ha tau fakava ki 'anaini.
 
Ha'u, tau lue 'i he fahaa'i hengihengi
Ai keu uma koe lahi 'i he longa'uha
'Oku loto koe ki ha tu'unga ta'ahine lotohe...
Fili ho ngaahi lea faka'osi,
Ko e taimi faka'osi ni
He ko koe mo au,
'Oku mau fa'ele ke mate.
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Udostępniono przez SilentRebel83SilentRebel83 dnia wt., 02/07/2013 - 00:16
angielskiangielski

Born to Die

Moje komentarze
CherryCrushCherryCrush    czw., 22/12/2016 - 09:53

Hi,

I've updated the lyrics, so you may want to amend your translation Regular smile