بوسیدم گذاشتم کنار

Udostępniono przez Gość dnia pt., 05/06/2020 - 16:37
  • idiom: بوسیدم گذاشتم کنار
  • Język: perski
  • Wyjaśnione znaczenie: angielski, perski

Znaczenie „بوسیدم گذاشتم کنار”

angielski

Lit. I kissed it and put it aside
Means: I left/stopped (doing) something

Wyjaśnione przez ahmad azizahmad aziz dnia pt., 26/02/2021 - 10:14
Explained by ahmad azizahmad aziz
perski

برای همیشه اینکار رو ترک کردم دیگه سراعش نمیرم

Wyjaśnione przez Gość dnia pt., 05/06/2020 - 16:37
Explained by Gość