Ếch ngồi đáy giếng

Udostępniono przez For Debut dnia niedz., 25/07/2021 - 03:22

Znaczenie „Ếch ngồi đáy giếng”

angielski

Criticize someone who has neither knowledge nor vision. A frog sitting at the bottom of a water well sees the sky as the mouth of the water well.
(Chê người không có kiến thức, ếch ở dưới đáy giếng thấy trời bằng cái miệng giếng)

Wyjaśnione przez For DebutFor Debut dnia niedz., 25/07/2021 - 03:22
Explained by For DebutFor Debut