کسی را چوب‌کاری کردن

Udostępniono przez ahmad aziz dnia pt., 05/06/2020 - 13:41

Znaczenie „کسی را چوب‌کاری کردن”

angielski

To embarrass someone by complimenting him/her too much.

Wyjaśnione przez ahmad azizahmad aziz dnia pt., 26/02/2021 - 10:20
Explained by ahmad azizahmad aziz
perski

کسی را با تعریف کردنِ زیاد یا خوبی کردنِ زیاد خجالت زده کردن

Wyjaśnione przez ahmad azizahmad aziz dnia pt., 05/06/2020 - 13:41
Explained by ahmad azizahmad aziz