Reklamy

Power Station teksty piosenek

Power Station
Teksty piosenekTłumaczeniaProśby o tłumaczenie
With uschińskivideo
繼續轉動 (中華職棒球迷主題曲)
光 (Guāng)chińskivideo
「光」(2013)
光榮角色 (Guān gróng jué sè)chińskivideo
「光」 (2013)
angielski
單程車票 (Dān chéng chē piào)chińskivideo
外套 (Wài tào)chińskivideoTransliteracja
angielski
彩虹 (Cǎi hóng) [Rainbow]chińskivideo
就是紅 (2009)
忠孝東路走九遍 (Zhōng xiào dōng lù zǒu jiǔ biàn)chińskivideo
就是紅 (2009)
明天的明天的明天 (Míng tiān de míng tiān de míng tiān)chińskivideo
就是紅 (2013)
當 (Dāng)chińskivideo
就是紅 (2009)
艾琳娜 (Ài lín nà) [Elena]chińskivideo
「光」 (2013)
angielski
莫忘初衷 (Mò wàng chū zhōng)chińskivideoangielski
衝動 (Chōng dòng)chińskivideoTransliteracja
angielski
酒醉的探戈2001 (Jiǔ zuì de tàngē 2001)chińskivideo
就是紅 (2009)
angielski
Power Station dostępne teksty piosenekTłumaczenia
Namewee - 怎麼辦 (Zěn me bàn)chińskivideo
【亞洲通牒 Ultimatum To Asia】(2019)
Power Station wykonywany również przezTłumaczenia
Frankie Kao - 姑娘的酒渦 (Gūn iáng de jiǔ wō)chińskivideo
《依然年輕》(1981)
Moje komentarze