Russia is waging a disgraceful war on Ukraine. Stand With Ukraine!

SOMEBODY (English Ver.) (tłumaczenie na IPA )

  • Wykonawca: PRIKIL (プリキル, 프리킬)
  • Piosenka: SOMEBODY (English Ver.) Album: SOMEBODY
  • Tłumaczenia: IPA , hiszpański
angielski
angielski
A A

SOMEBODY (English Ver.)

PRIKIL!
 
Got a dream inside my head, feeling like the hero of a movie
Everything that I see shining so bright it’s a new me
It might be hard, gotta keep on trying, ’til I get where I want
With all my might, everything will be all right, we’ll make it through
 
I know I know what to do for the world to see I’m ready
I’ll keep on running and running 123 (Hey)
 
I’m gonna be somebody somebody
Fly like a shooting star, shine like a comet
I want it I need it
No no more falling, I’ll show you a new me
 
One day I’m gonna shine like sunny day (Yeah)
One day I’m gonna be somebody yeah (Yeah)
 
Somebody get me wrong but It doesn’t really matter
I love me yeah I love me (The way that I am)
So don’t give thing, don’t care what people say
(So what) (I don’t mind) I don’t give a what
 
Nobody can stop me, nobody can rock me
So keep going, Hey girl what you waiting for
I’m not gonna listen so back up
I know what you want, But I don’t care sorry baby
 
I know I know who I am, don’t you hold me back I’m leaving
My future calling to me now 123 (Hey)
 
I’m gonna be somebody somebody
Shine how I wanna, another level
I want it I need it
Love me or hate me, I’ll be something special
 
One day I’m gonna shine like sunny day (Yeah)
One day I’m gonna be somebody yeah (Yeah)
 
All of my life I been waiting and waiting
No time for stopping, I wanna go flying
I’m on my way looking for myself, never gonna back down yeah yeah
 
I’m gonna be somebody yeah
I’m gonna be somebody yeah
 
I’m gonna be somebody somebody
Fly like a shooting star, shine like a comet
I want it I need it
No no more falling, I’ll show you a new me
 
One day I’m gonna shine like sunny day
One day I’m gonna be somebody yeah
 
Przesłane przez użytkownika RujixRujix w pon., 23/05/2022 - 17:34
Ostatnio edytowano przez RujixRujix dnia pt., 27/05/2022 - 18:22
tłumaczenie na IPA IPA
Wyrówna akapity

ˈsʌmˌbɑdi

prikɪl!
 
gɑt ə drim ɪnˈsaɪd maɪ hɛd, ˈfilɪŋ laɪk ðə ˈhɪroʊ ʌv ə ˈmuvi
ˈɛvriˌθɪŋ ðæt aɪ si ˈʃaɪnɪŋ soʊ braɪt ɪts ə nu mi
ɪt maɪt bi hɑrd, ˈgɑtə kip ɑn ˈtraɪɪŋ, tɪl aɪ gɛt wɛr aɪ wɑnt
wɪð ɔl maɪ maɪt, ˈɛvriˌθɪŋ wɪl bi ɔl raɪt, wɪl meɪk ɪt θru
 
aɪ noʊ aɪ noʊ wʌt tu du fɔr ðə wɜrld tu si aɪm ˈrɛdi
aɪl kip ɑn ˈrʌnɪŋ ænd ˈrʌnɪŋ 123 (heɪ)
 
aɪm ˈgɑnə bi ˈsʌmˌbɑdi ˈsʌmˌbɑdi
flaɪ laɪk ə ˈʃutɪŋ stɑr, ʃaɪn laɪk ə ˈkɑmət
aɪ wɑnt ɪt aɪ nid ɪt
noʊ noʊ mɔr ˈfɑlɪŋ, aɪl ʃoʊ ju ə nu mi
 
wʌn deɪ aɪm ˈgɑnə ʃaɪn laɪk ˈsʌni deɪ (jæ)
wʌn deɪ aɪm ˈgɑnə bi ˈsʌmˌbɑdi jæ (jæ)
 
ˈsʌmˌbɑdi gɛt mi rɔŋ bʌt ɪt ˈdʌzənt ˈrɪli ˈmætər
aɪ lʌv mi jæ aɪ lʌv mi (ðə weɪ ðæt aɪ æm)
soʊ doʊnt gɪv θɪŋ, doʊnt kɛr wʌt ˈpipəl seɪ
(soʊ wʌt) (aɪ doʊnt maɪnd) aɪ doʊnt gɪv ə wʌt
 
ˈnoʊˌbɑˌdi kæn stɑp mi, ˈnoʊˌbɑˌdi kæn rɑk mi
soʊ kip ˈgoʊɪŋ, heɪ gɜrl wʌt ju ˈweɪtɪŋ fɔr
aɪm nɑt ˈgɑnə ˈlɪsən soʊ bæk ʌp
aɪ noʊ wʌt ju wɑnt, bʌt aɪ doʊnt kɛr ˈsɑri ˈbeɪbi
 
aɪ noʊ aɪ noʊ hu aɪ æm, doʊnt ju hoʊld mi bæk aɪm ˈlivɪŋ
maɪ ˈfjuʧər ˈkɔlɪŋ tu mi naʊ 123 (heɪ)
 
aɪm ˈgɑnə bi ˈsʌmˌbɑdi ˈsʌmˌbɑdi
ʃaɪn haʊ aɪ ˈwɑnə, əˈnʌðər ˈlɛvəl
aɪ wɑnt ɪt aɪ nid ɪt
lʌv mi ɔr heɪt mi, aɪl bi ˈsʌmθɪŋ ˈspɛʃəl
 
wʌn deɪ aɪm ˈgɑnə ʃaɪn laɪk ˈsʌni deɪ (jæ)
wʌn deɪ aɪm ˈgɑnə bi ˈsʌmˌbɑdi jæ (jæ)
 
ɔl ʌv maɪ laɪf aɪ bɪn ˈweɪtɪŋ ænd ˈweɪtɪŋ
noʊ taɪm fɔr ˈstɑpɪŋ, aɪ ˈwɑnə goʊ ˈflaɪɪŋ
aɪm ɑn maɪ weɪ ˈlʊkɪŋ fɔr ˌmaɪˈsɛlf, ˈnɛvər ˈgɑnə bæk daʊn jæ jæ
 
aɪm ˈgɑnə bi ˈsʌmˌbɑdi jæ
aɪm ˈgɑnə bi ˈsʌmˌbɑdi jæ
 
aɪm ˈgɑnə bi ˈsʌmˌbɑdi ˈsʌmˌbɑdi
flaɪ laɪk ə ˈʃutɪŋ stɑr, ʃaɪn laɪk ə ˈkɑmət
aɪ wɑnt ɪt aɪ nid ɪt
noʊ noʊ mɔr ˈfɑlɪŋ, aɪl ʃoʊ ju ə nu mi
 
wʌn deɪ aɪm ˈgɑnə ʃaɪn laɪk ˈsʌni deɪ
wʌn deɪ aɪm ˈgɑnə bi ˈsʌmˌbɑdi jæ
 
Dzięki!
Liczba podziękowań: 1

©Rujix

Przesłane przez użytkownika RujixRujix w sob., 28/05/2022 - 02:13
Tłumaczenia utworu „SOMEBODY (English ...”
IPA Rujix
Pomóż przetłumaczyć utwór „SOMEBODY (English ...”
Kolekcje zawierające "SOMEBODY (English ..."
PRIKIL: Top 3
Komentarze
Read about music throughout history