Wowkie Zhang teksty piosenek

Wowkie Zhang
Teksty piosenekTłumaczeniaProśby o tłumaczenie
All the small thingsangielski
cover
BiuBiuBiuchińskirosyjski
WoWchińskirosyjski
世上最可愛的歌兒 (The cutest song in the world) (shì shàng zuì kě ài de gē ér)chińskiangielski
rosyjski
世上梗最多的歌儿 (The Most ‘Gag'-Filled Song In The World) (shì shàng gěng zuì duō de gē)chińskiangielski
rosyjski
什么都不必说 (shén me dōu bù bì shuō)angielski, chińskirosyjski
俏才郎 (Handsome Young Man) (qiào cái láng)chiński
倍儿爽 (So Cheerful) (bèi ér shuǎng)chińskiangielski
rosyjski
傻了吧 (Ridiculous) (shǎ le ba)chiński
只想和你靜度時光 (I just want to spend time with you) (zhǐ xiǎng hé nǐ jìng dù shí guāng)chińskirosyjski
嘻唰唰 (Hee Haha / Finger-guessing game) (xī shuā shuā)chińskirosyjski
好奇一麻袋 (hǎo qí yī má dài)chińskirosyjski
我在诗里看到了你 (I see you in poetry) (wǒ zài shī lǐ kàn dào le nǐ)chińskirosyjski
我就不愛唱情歌 (I don't like singing love songs) (wǒ jiù bù ài chàng qíng gē)chińskirosyjski
我怎麽這麽好看 (How can I look so good) (wǒ zěn mó zhè mó hǎo kàn)chińskirosyjski
我是一顆跳跳糖 (I’m a Popping Candy) (wǒ shì yī kē tiào tiào táng)chińskiangielski
rosyjski
撒花chińskirosyjski
有钱你买不到 (yǒu qián nǐ mǎi bù dào)chiński
每天起来唱一遍 (Sing It Once Every Morning) (měi tiān qǐ lái chàng yī biàn)chińskiangielski
rosyjski
沙发一躺过半天 (Spent half a day lying on the sofa) (shā fā yī tǎng guò bàn tiān )chińskirosyjski
熱血燃 (Hot blood is on fire) (rè xuè rán)chiński
爱瘾 (cover)chiński
生来倔强 (Born Stubborn) (cover) (shēng lái jué qiáng )chiński
天天向上 Day Day Up (2019天天向上现场)
rosyjski
童话生死恋 (A tale of love in life and death)angielski, chińskirosyjski
胡擼胡擼瓢兒chińskirosyjski
葫芦娃2018 (hú lú wá2018)chińskirosyjski
那些都不是我 (That's not me) (nà xiē dōu bù shì wǒ)chińskiangielski
rosyjski
酷盖 (Cool Guy) (kù gài)chińskiangielski
rosyjski
阳光彩虹小白马 (Sunshine, rainbow, white pony) (yáng guāng cǎi hóng xiǎo bái mǎ)chiński
人間精品
Transliteracja
angielski
portugalski
rosyjski
włoski
静止 (jìng zhǐ)chińskirosyjski
Powiązane z Wowkie ZhangOpis
The Flowers (Band)artystaLead vocals, guitar (1998–2009)
Moje komentarze
Read about music throughout history