Russia is waging a disgraceful war on Ukraine. Stand With Ukraine!

Xiao Zhan teksty piosenek

Xiao Zhan
Tytuł piosenki, Album, Język
Teksty piosenekTłumaczenia
Close To You (Cover)angielski
X-FIRE Music Album
rosyjski
Faded (Cover)angielski
Our song Show
rosyjski
High歌 (Cover) (High gē)chiński, angielski
X-FIRE Music Album
rosyjski
Love Me Doangielski
X-FIRE Music Album
rosyjski
Why Nobody Fights+Checkmate (Cover)angielski, chiński
X-FIRE Music Album
angielski
rosyjski
中华力量 [Power of China] (zhōng huá lì liàng)chiński
光点 [Spotlight / Made To Love] (Guāng diǎn)chiński
军港之夜 (Night at the Naval Port) (jūn gǎng zhī yè)chiński
Our song show
rosyjski
冬梦 (dōng mèng)angielski, chiński
冻结 (Freeze) (dòng jié)chiński
X-FIRE Music Album
rosyjski
千年一声唱 (Sing to A Thousand Years)chiński
single
Transliteracja
rosyjski
呐喊 (Shout / Scream) (nà hǎn)chiński
Our song Show
rosyjski
完美生活 (Perfect Life) (wán měi shēng huó)chiński
Our song show
rosyjski
平凡之路 (Live) (Ordinary Path) (píng fán zhī lù)chiński
X-Fire Music Album
rosyjski
心中一把火chiński
X-Fire Music Album
rosyjski
心动 (Cover) (xīn dòng)chiński
Our song Show
rosyjski
恼人的秋风 (Annoying Breeze) (Live) (nǎo rén de qiū fēng)chiński
Our song Show
angielski
rosyjski
我最親愛的 (Cover) (My dearest) (wǒ zuì qīn ài de)chiński
X-FIRE Music Album
rosyjski
我管你 (Cover) (I don't care) (wǒ guǎn nǐ )chiński
X-FIRE Music Album
rosyjski
最好的夏天 (The best summer)chińskiangielski
rosyjski
残酷月光 (Cruel Moonlight) (cán kù yuè guāng)chiński
X-FIRE Music Album
rosyjski
流星雨 (Cover) (Meteor Rain) (liú xīng yǔ)chiński
X-FIRE Music Album
rosyjski
深呼吸 (Deep Breath) (shēn hū xī)chiński
X-FIRE Music Album
rosyjski
满足 (Satisfied) (mǎn zú)chińskiangielski
rosyjski
turecki
爱上你等于爱上寂寞 (Love you but lonely) (ài shàng nǐ děng yú ài shàng jì mò)chiński
Our song Show
angielski #1 #2
rosyjski
爱你的宿命 (Live) [cover] (ài nǐ de sù mìng)angielski, chiński
X-FIRE Music Album
rosyjski
爱情 (Cover) (Love) (Ai tsing)chiński
X-FIRE Music Album
rosyjski
神奇 (Magical)chińskirosyjski
童年 (tóng nián)angielski, chiński
X-FIRE Music Album
rosyjski
竹石 (Bamboo in the Rocks) (zhú shí)chiński
经典咏流传第三季 纯享版《竹石》 演唱:肖战 CCTV
angielski
rosyjski
ukraiński
红梅赞 (Ode to Plum Blossoms)chińskiangielski
rosyjski
ukraiński
花心 (The Flowery Heart) (huā xīn)chiński
Our song show
rosyjski
被风吹过的夏天 (That Summer Day That The Wind Blew Past) (bèi fēng chuī guò de xià tiān)chiński
Our song show
rosyjski
跟著感覺走 (gēn zhe gǎn jué zǒu)chińskiangielski
rosyjski
ukraiński
野子 (Wild Child) (yě zi)chiński
X-FIRE Music Album
angielski #1 #2
rosyjski
问情 (Questions About Love)chiński
Our song Show
rosyjski
阳光下的星星 (Stars in the Sun) (yáng guāng xià de xīng xīng)chiński
Our song Show
rosyjski
Powiązane z Xiao ZhanOpis
X-NINEartystaVocalist
Moje komentarze
Read about music throughout history