هیچ‌کس -بخش۱ | Hičkas 1 [Speechless (Part 1)] ( Tradução para Inglês)

Advertisements

هیچ‌کس -بخش۱ | Hičkas 1 [Speechless (Part 1)]

می‌کنم حک من بر دل سنگ‌ها
هرچه که بسته به ما زنجیر
هرچه که تو را می‌برد تا به عرش
روزی شاید کشد تا فرش
 
و من
کسی نیستم که با تو
سر به کویت
روم تا به نهایت
 
قفل لب‌ها را
گشایم من هربار
فریادی از نهادم
زنم تا رسد به گوش جان‌ها
 
Adicionado por T. O.DT. O.D em Terça-feira, 17/09/2019 - 03:28
Comentários do remetente:

Hope you enjoy the Persian lyrics♪

Tradução para InglêsInglês
Alinhar parágrafos
A A

Nobody (Part 1)

I incise into hearts of stones
whatever has chained us up
Whatever could bring you to the sky
Someday may bring you down to the earth (=Rich-to-rags)
 
And I
am not the person who will
become vagrant because of you (your order)
(&) continue my life to infinity
 
I unlock
the lips each time (you lock them)
I'll shout from my heart
to reach the ears of souls
 
Adicionado por T. O.DT. O.D em Terça-feira, 17/09/2019 - 03:31
Comentários do autor:

Hope you enjoy the Persian lyrics♪

Mais traduções de "هیچ‌کس -بخش۱ | ..."
Inglês T. O.D
Comentários