Advertisements

牽袂條的手 (Khan be tiau ei tshiu) (Transliteração)

牽袂條的手 (Khan be tiau ei tshiu)

燒燙的心肝 
陪阮是一領冷被單
有妳來作伴 
心內猶原遐孤單
想妳想歸暝 
咱的感情攏無穩定
明知一切是夢 
心也不願
 
冷冷妳的心 
冷淡的情使人傷心
愛妳遐呢深 
為怎樣對阮薄情
付出來犧牲 
得袂到妳愛阮一生
怪阮的痴情 
永遠攏袂醒
 
冷冷的雨 
打袂醒阮的糊塗
感情的路 
傷心一步擱一步
寂寞的風 
帶袂走阮的痛苦
阮牽袂條 
是妳手中的幸福
 
冷冷妳的心 
冷淡的情使人傷心
愛妳遐呢深 
為怎樣對阮薄情
付出來犧牲 
得袂到妳愛阮一生
怪阮的痴情 
永遠攏袂醒
 
冷冷的雨 
打袂醒阮的糊塗
感情的路 
傷心一步擱一步
寂寞的風 
帶袂走阮的痛苦
阮牽袂條 
是妳手中的幸福
 
冷冷的雨 
打袂醒阮的糊塗
感情的路 
傷心一步擱一步
寂寞的風 
帶袂走阮的痛苦
阮牽袂條 
是妳手中的幸福
 
Adicionado por Joyce SuJoyce Su em Terça-feira, 18/06/2019 - 21:24
play on Apple Music
Transliteração
Alinhar parágrafos
A A

Khan be tiau ei tshiu

Sio thng ei sim kuan
Pue guan si tsit nia ling phue tuann
Yu li lai tsoh phuann
Sim lai yiu yuan jia koo tuann
Siunn li siunn kui me
Lan ei kam tsing long bo yun ting
Ming tsai yit tshe si bang
Sim yia put guan
 
Ling ling li ei sim
Ling tam ei tsing sai lang siong sim
Ai le hia neh tshim
Yui tsuann yiunn tui guan pok tsing
Hu tshut lai hi sing
Tit be tuei li ai guan yit sing
Kuai guan ei tshi tsing
Ying yuan long be tshenn
 
Ling ling ei hoo
Pa be tshenn guan ei hoo too
Kam tsing ei loo
Siong sim tsit poo gwo tsit poo
Tsik bok ei hong
Shua be tsau guan ei thong khoo
Guan khan be tiau
Si li tshiu toing ei hing hok
 
Ling ling li ei sim
Ling tam ei tsing sai lang siong sim
Ai le hia neh tshim
Yui tsuann yiunn tui guan pok tsing
Hu tshut lai hi sing
Tit be tuei li ai guan yit sing
Kuai guan ei tshi tsing
Ying yuan long be tshenn
 
Ling ling ei hoo
Pa be tshenn guan ei hoo too
Kam tsing ei loo
Siong sim tsit poo gwo tsit poo
Tsik bok ei hong
Shua be tsau guan ei thong khoo
Guan khan be tiau
Si li tshiu toing ei hing hok
 
Ling ling ei hoo
Pa be tshenn guan ei hoo too
Kam tsing ei loo
Siong sim tsit poo gwo tsit poo
Tsik bok ei hong
Shua be tsau guan ei thong khoo
Guan khan be tiau
Si li tshiu toing ei hing hok
 
Adicionado por Joyce SuJoyce Su em Terça-feira, 18/06/2019 - 22:04
Mais traduções de "牽袂條的手 (Khan be tiau ..."
Transliteração Joyce Su
Comentários