Mairi MacInnes - Fear a bhata

Advertisements
Gaélico (Gaélico Escocês)

Fear a bhata

'S tric mi sealltainn o'n chnòc a's àirde
Dh'fheuch am faicinnse fear a bhàta
An tig thu'n diùigh neo'n tig thu màireach
'S mur tig thu idir gur truagh a tà' mi.
 
[chorus:]Fhir a bhata 'na horo eile
Fhir a bhata 'na horo eile
Fhir a bhata 'na horo eile
Mo shòraidh slàn leat gach àit an teid thu.
 
Tha mo chridhe-sa briste brùite
'S tric na deóir a ruith o'm shùilean
An tig thu nochd neo'm bi mo dhùil riut
Neo'n dùin mi'n dorus le osna thùrsaich.
 
Gheall mo leannan dhomh gùn dhe'n t-sìoda
Gheall e siod agus breacan rìomhach
Fainn' òir anns an fàicinn iomhaigh
Ach 's eagal leamsa gun dean e di-chuimhn'.
 
Bidh mi tuille gu tùrsach deùrach
Mar eala bhàn 's i an déigh a reubadh
Guileag bàis aic' air lochan feurach
Is cach uile an déigh a tréigsinn.
 
Adicionado por claire the fighter em Sexta-feira, 25/07/2014 - 13:22
Última edição feita por michealt em Segunda-feira, 16/07/2018 - 19:38
Obrigado!Recebeu 1 agradecimento(s)

 

Advertisements
Vídeo
Comentários
michealt    Segunda-feira, 16/07/2018 - 19:27

OK, Claire has disappeared for 8 months, so I've added the video and edited the lyrics myself.