Pilupedō [All Is Found] (Mervian) ( Tradução para Inglês)

Advertisements
Língua Construída/Artificial
A A

Pilupedō [All Is Found] (Mervian)

Pilupedō, fǟngālu,
Ān ṫen konō, dọ ȱmṅettekū.
Inṡan, kādām, nā ānn māȳ,
Oj konōϩan eṩirīṡā.
 
La ṅukuϩīϩan, dọ, ugzat,
Kott vǚlǖṡ ān, ṡe ṫen żett eṡtāṡ.
Ḍāhānd dọju menżecpar,
Nā tāẇ viϩṅāk, māḥmātā'ād...
 
Ṡe hānn, jām tālāvāpāng ṡuṡ,
Minϩen' bukenā eṡtāṡ.
Bǖṫ mākẇjetā-oj inṡānām?
Ṡūṙāṡim, nuttān, fit deṡt?
 
Pilupedō, fǟngālu,
Ān ṫen ḉenna, dọ ȱmṅettekū.
Teliϩunnā, āllǟ briljār.
Kātѯld, mūā, fit kāhānǟnd...
 
Adicionado por Anna Elsa J.Anna Elsa J. em Quinta-feira, 28/05/2020 - 22:35
Última edição feita por Anna Elsa J.Anna Elsa J. em Domingo, 14/06/2020 - 08:45
Tradução para InglêsInglês
Alinhar parágrafos

North wind

North wind, dream,
There's a river, filled with deep memories.
Sleep darling, don't be afraid,
In this river you find everything.
 
In that water, deep and true,
There's answers, and one path awaits you.
Dive down deep into it's sound,
(But) not too far, you can be gone...
 
And yes, she will sing,
In its song magic awaits you.
But can you still be brave?
Can you face what it knows?
 
North wind, dream,
There's a mother, with deep memories.
Come to me, you are at home.
Believe me, it will be found, what you're searching...
 
Obrigado!
Adicionado por Anna Elsa J.Anna Elsa J. em Quinta-feira, 28/05/2020 - 22:41
Última edição feita por Anna Elsa J.Anna Elsa J. em Domingo, 14/06/2020 - 08:45
Traduções de "Pilupedō [All Is ..."
Inglês Anna Elsa J.
"Pilupedō [All Is ..." está nas coleções:
Comentários
JordanYTJordanYT    Quarta-feira, 24/06/2020 - 23:59

Can i try making a direct translation from the English translation?

JordanYTJordanYT    Quinta-feira, 25/06/2020 - 19:27

I mean a Spanish translation but ok

Anna Elsa J.Anna Elsa J.    Sexta-feira, 26/06/2020 - 11:02

Whatever language, talk to that guy, he's more than fluent in Mervian, he actually made it and he's the one to talk about anything connected to the language and he's very nice, so don't hesitate Wink smile

Read about music throughout history