Help with Swedish progg song! (Blå Tåget - Glassfabriken)

3 posts / 0 new
Member
Associou-se em: 08.04.2011
Pending moderation

Hey, sorry for creating a thread for this but the instructions for the requests are kind of vague (I did one but it won't list up as an incoming request).

En fattig flicka stack en dag från mor och far
För att inte ligga dom till last som kvar i hemmet var
Mamma sa: Det duger ju inte att va fattig
Här i världen måste man va rik
På arbetsförmedlingen fick hon ett jobb
som strutbagare på en glassfabrik

Den sommaren var mycket varm och glassen försvann
Flickan slet så svetten rann och så mycket som hon hann
Mamma sa: Nu tjänar du väl massor med pengar
när affärerna går så bra
Men dom enda som verkligen tjänade nåt
var aktieägarna

Detta hände på 40-talet
och klimatet det var ganska hett
Folket tjänade kapitalet
som rätt och slätt
växte sig fett

På hösten frös hon när vinden ven
längst glassfabrikens vägg
Till skillnad från bagarn vid nästa bord
med både högre lön och skägg
Flickan tänkte: Vi bakar ju precis samma strutar
Det enda som skiljer oss åt är vårt kön
Men han har råd att hålla sig varm
För honom ger dom högre lön

Glassen var inte särskilt bra och lönerna var väldigt små
Och utav en enda liten fabrik hade det snart blivit två
Flickan tänkte: Tack vare allt mitt jobb
växer både produktionen och profiten
Kapitalisterna smörjer kråset
medan jag går omkring här i skiten

Detta hände på 50-talet
och klimatet det var ganska svalt
Folket tjänade kapitalet
som tog betalt
tusenfalt

En dag kom tio tidsstudiemän
med tidtagarur och block
Och klockade strutarnas tillverkningstid
med mycken lock och pock
Personalchefen sa: Min flicka, du har alltid varit duktig
och nu måste du vara tapper
Du är nu gammal och sliten, vi får minska din lön
och du får gå på gårdsplan och plocka papper

Våt av vårens bleka regn men hård av förakt
gick hon då till fabrikens chef och ställde krav på makt
Chefen myste: Du kommer ju som på beställning
Du löser oss ur vårt bryderi
Du är som klippt och skuren till kursledare
i företagsdemokrati

Detta hände på 60-talet
och klimatet det var ganska vått
Folket tjänade kapitalet
som kort och gott
levde flott

Vintern kom men isen varken bar eller brast
Tålamodet var slut men flickans beslutsamhet var fast
Flickan sa: Nu får vi inte längre låta styra oss
av denna fruktansvärda gamla glasspamp
Men på fackföreningen talade man
om samarbete och inte om klasskamp

Glassen blev sämre och fabriken gick bättre
och blev multinationell
Human behandling lovades den
som lovade vara snäll
Flickan skrek: Vi måste ta makten i våra händer
och krossa kapitalismen!
Snön föll vit när hon fördes bort
av svartklädda polismän

Detta hände på 70-talet
och klimatet det var ganska svalt
Folket tjänade kapitalet
som tog betalt
tusenfalt

Junior Member
Associou-se em: 15.08.2011

Done one quick and dirty.

Super Member
Associou-se em: 02.03.2013

A poor girl went one day from her mother and father
She didn't want to be a burden for the people she left behind (in the home)
Her mother said: being poor is not enough
You have to be rich in this world
She got a job from the employment office
As a cone maker at an ice cream factory

That summer was very warm and the ice cream disappeared
The girl worked very hard and as long as she could
Her mother said: Now you're making a lot of money
When the business is going so well
But the only people that really earned something
Where the stockholders

This took place in the '40s
And the climate was pretty hot
The people profited on the funds
That pure and simple
Growed fat

She got cold from the autumn winds
That blew against the factory wall
As opposed to the baker by the next tabel
With both higher salary and beard
The girl thought: We are making the exact same cones
The only thing that differs is our gender
But he can afford to stay warm
Because they give him higher salary

The ice cream wasn't that good and the salaries were low
And from one factory there soon became two
The girl thought: Thanks to all my work
The production and the profits grow
The capitalists live good lives
While I walk around in this crap

This took place in the '50s
And the climate was pretty cold
The people profited on the funds
That charged
Thousenfold

One day came ten inspectors
With stopwatches and note books
And they timed the production time for the cones
And a lot of this and that
The personnel manager said: My girl, you've always been so good
And now you have to be brave
You're old and scruffy, we have to reduce your salary
And you'll get to go in the yard and pick up papers

Wet from the spring rain and hard from despise
She went to the boss and demanded power
The boss smiled: You came in just in time
You'll solve our problems
You are perfect for the position as course leader
In a business democracy

This took place in the '60s
And the climate was pretty wet
The people profited on the funds
That pure and simple
Flourished

The winter came but the ice neither held nor bursted
The patience was gone but the girls determination was steady
The girl said: We cannot be controled any more
By this terrible ice cream bigwig
But at the unions they spoke of
Cooperation and not class struggle

The ice cream went worse and the factory flourished
And became multinational
They promised humane treatment
That promised to be nice
The girl screamed: We have to take the power in our own hands
And crush the capitalism
The snow came down as she was brought away
By police officers in black

This took place in the 70's
And the climate was pretty cold
The people profited on the funds
That charged
Thousenfold

Comentar