Translation needed of Goran Bregovic

2 posts / 0 new
Convidado
Pending moderation

I am looking for a translation of the following lyrics by Goran Bregovic.
I am particularly interested in the chorus: sto lat melodej parze.

Nie ju¿ nie p³aczê bo dziœ nie mam wiêcej ³ez
Po co p³akaæ skoro i tak ¿enisz siê

Ju¿ jej dzisiaj przyrzeka³eœ
Co mi kiedyœ obieca³eœ
I gdy gorzko zawo³aj¹
Poca³ujesz j¹

Ref.:
Sto lat m³odej parze
yczymy spe³nienia marzeñ
Sto lat dla mnie samej
W bólu i we ³zach

Nie Ju¿ nie p³aczê bo dziœ nie mam wiêcej ³ez
Jak tu p³akaæ skoro dziœ wesele jest

I do tañca cudnie graj¹
Goœcie brzuchy nape³niaj¹
Ale nikt z nich nie wie ¿e
e to pogrzeb jest

Ref.: Sto lat...

Nie Ju¿ nie p³aczê lecz siê mogê w duchu œmiaæ
Bo zatru³am nocy tej kielichy dwa
Szkoda ¿e ju¿ zapomnia³eœ
Co mi kiedyœ obieca³eœ
Zaraz ju¿ poczujesz ¿e
S³odka zemsta jest

Convidado

The lyrics are in Polish by Kayah, who also sings the song, Goran Bregovic composed the music. Do you want it translated into English?

Comentar