Man in The Mirror ( Tradução para Persa)

Advertisements
Tradução para PersaPersa
A A

مردِ در آیینه

Versões: #1#2
مي خواهم که دگرگوني حاصل کنم
براي نخستين بار در طول زندگي ام
مي خواهم احساس خوبي حقيقي به من دست دهد
مي خواهم دگرگوني ايجاد کنم
مي خواهم واقعيت را بر ملا کنم
 
همان گونه که يقه ي کت محبوب
زمستاني ام را بالا مي دهم
باد به افکارم مي رسد
کودکان را در خيابان مي بينم
که هيچ ندارند که سير شوند
من آن کسي نيستم، بخواهم که کور باشم؟
وانمنود کنم خودم را به نديدن بزنم
نيازهايشان را
سپری کردن بیهوده تابستان
یک بطری مشروب شکسته درجه یک
و روح مردی در جوارش
همدیگر را تعقیب می کنند
ای باد تو می دانی
زیرا که آنها جایی ندارند
که بروند
به همین خاطر است که می خواهم
تو بدانی
 
آغاز می کنم از مردِ
در آینه
از او می خواهم تغییر دهد
راه هایش را
و هیچ پیامی از این نمی تواند باشد
شفاف تر
اگر می خواهی جهان جایی باشد
بهتر
اگر می خواهی جهان جایی باشد
بهتر
به خودت نگاهی کن
و تغییر کن
به خودت نگاهکن
و تغییر کن
 
من قربانی خودخواهیِ
عشق گونه ای بودم
الان زمانش است که پی ببرم
کسانی هستند که خانه ندارند
حتی ندارند یک شاهی که نانی بخرند
این می تواند واقعا برای خودم پیش آید
وانمود کردن که آنها تنها نیستند
چه فایده ای دارد؟
 
درخت بیدی در اعماقش واقعا می لرزد
قلب آدمی می شکند
و رویاها غسل داده می شوند
غسل داده می شوند
آنان از باد الگو می گیرند
تو می بینی
زیرا که جایی برای بودن
ندارند
به همین خاطر است آغاز می کنم
از خودم
از خود آغاز می کنم
 
آغاز می کنم از مردِ
در آیینه
اوووه
می خواهم تغییر دهد
راه هایش را
اوووه
و هیچ پیامی نمی تواند
از این واضح تر باشد
اگر می خواهی جهان را جایی کنی
بهتر
به خودت نگاهی بیانداز
و تغییر کن
به خودت نگاهی بیانداز
و تغییر کن
 
آغاز می کنم از مردِ
در آیینه
اوووه
می خواهم تغییر دهد
راه هایش را
اوووه
و هیچ پیامی نمی تواند
از این واضح تر باشد
اگر می خواهی جهان را جایی کنی
بهتر
به خودت نگاهی بیانداز
و تغییر کن
به خودت نگاهی بیانداز
و تغییر کن
 
آغاز می کنم از مردِ
در آیینه
اوووه
می خواهم تغییر دهد
راه هایش را
اوووه
و هیچ پیامی نمی تواند
از این واضح تر باشد
اگر می خواهی جهان را جایی کنی
بهتر
به خودت نگاهی بیانداز
و تغییر کن
به خودت نگاهی بیانداز
و تغییر کن
اگر می خواهی درستی را بر جایش بنشانی
بایست زمان صرف کنی
زیرا آنگاه که که به قلبت
نزدیک شوی
می توانی طرز فکرت را
ببینی
پس به افکارت نزدیک
می شوی
آن مرد، آن مرد، آن
مرد، آن مرد
با ان مرد در آیینه
مردِ در آیینه، آره خودش
آن مرد، آن مرد، آن مرد
از او می خواهم تغییر دهد
راه هایش را
تغییر نکو
اگر می خواهی جهان را کنی جایی
بهتر
اگر می خواهی جهان را کنی جایی
بهتر
نگاهی به خودت بیانداز
آن وقت تغییر کن
اگر می خواهی درستی را بر جایش بنشانی
بایست زمان صرف کنی
زیرا آن گاه که به قلبت
نزدیک شوی
می توانی طرز فکرت را
ببینی
پس به افکارت نزدیک
می شوی
آن مرد، آن مرد، آن
مرد، آن مرد
با ان مرد در آیینه
مردِ در آیینه، آره خودش
آن مرد، آن مرد، آن مرد
از او می خواهم تغییر دهد
راه هایش را
تغییر نکو
تو می فهمی... مرد در آیینه
و هیچ پیامی نمی تواند
از این واضح تر باشد
اگر می خواهی جهان را جایی کنی
بهتر
به خودت نگاهی بیانداز
و تغییر کن
Hoo! Hoo! Hoo! Hoo! Hoo!
Na Na Na, Na Na Na, Na Na,
Na Nah
(Oh Yeah!)
می خواهی اکنون احساس خوب بودن به تو دست بدهد
Yeah Yeah! Yeah Yeah!
Yeah Yeah!
Na Na Na, Na Na Na, Na Na,
Na Nah
(Ooooh . . .)
Oh No, No No . . .
می خواهم تغییر کنم
می خواهم حس خوبی به من دست بدهد
زود باش
تغییر
فقط خودت را بالا بیاور
تو می دانی
باید متوقفش کنی
خودت باش
آره تغییر کن
من می خواهم آن تغییر باشم
امروز
هووو
مردِ در آیینه
تو بایست
نباید به خودت اجازه دهی
برادر
هووو
آره تغییر کن
تو می دانی باید شوی
آن مرد، آن مرد
مردِ در آیینه
تو بایست
تو بایستی حرکت کنی، بیا
اووه، بیا
تو بایست
برخیزی، برخیزی
برخیز
آره تغییر کن
برخیز و خودت را بالا بیاور
خودِ خودت! همین اکنون
مردِ در آیینه
Hoo! Hoo! Hoo!
Aaow!
آره تغییر کن
می خواهی همان تغییر باشی
بیا
مردِ در آیینه
تو می دانی
تو درک می کنی
تو می فهمی
تغییر
آن تغییر باش
 
Adicionado por abbas.safaraieabbas.safaraie em Domingo, 16/02/2014 - 19:44
InglêsInglês

Man in The Mirror

Comentários