מלחמה־באַלאַדע (Milkhome-balade) (Transliteração)

מלחמה־באַלאַדע

געשריבן אין טאָג, װען היטלער איז געװאָרן קאַנצלער.
 
שפּינגעװעב און טרױער הילן אײַא די כאַטעס,
װײַט אין די אָקאָפּעס בלוטיקן די טאַטעס
 
און די מאַמעס הורן אין די שטאַםן מיטן טױט
פֿאַר אַ היטל צוקער און אַ לאַבן ברױט.
 
שטײען קינדער בײַ די פֿענצטער און זײ זעען
בערדיקע סאָלדאַטן צו די פֿראָנטן גײען.
 
װיקטאָריאַ, װיקטאָריאַ!, און דאָב ליד
נעמט די פֿרײד פֿון אַלע דערפֿער מיט.
 
רױטע װאָלקנס אין האַרבסטיקע פֿאַרנאַכטן,
פֿאַרבלוטיקטע באַנדאַזשן אין די שלאַכטן.
 
שטײען קינדער בײַ די פֿענצטער און זײ זעען
בערדיקע סאָלדאַטן צו די פֿראָנטן גײען.
 
װיקטאָריאַ, װיקטאָריאַ!, און דאָב ליד
נעמט דאָס גאָלד פֿון אַלע פֿעלדער מיט.
 
בערדיקע סאָלדאַטן, לעצטע װעגן, לעצטע שעהן,
און דער אָװנט זינגט דאָס גײַסטער־ליד פֿון קראָען.
 
שטײען קינדער בײַ די פֿענצטער און זײ זעען
די רױטע ערד אין אַ שװינדלראָד זיך דרײען.
 
אָ, יעדער װעג אַ קרײַץ, אָױף יעדן קרײַץ אַ פּױער,
שטאָט און דאָרף צעשאָסן, שפּינגעװעב און טרױער.
 
רױטע שׂרפֿות, בלאָע גאַזן, שרעק־סיגנאַלן,
אױף װײַסע גײַסטערפֿערד רײַטן גענעראַלן.
 
אַלטע גענעראַלן – געבױגענע אין דרײען
איבערן טױטנ־גוף פֿון ריזיקע אַרמײען.
 
דעמערונג אין טיפֿוס־פֿלעקן, לעצטע שעהן,
און דער אָװנט זינגט דאָס גײַסטער־ליד פֿון קראָען.
 
ציטערן די קינדער און זײ טוכיען זיך צוזאַמען,
שרײַט אין זײ די בענקשאַפֿט צו דער מאַמען.
 
נאָר די הורן אין די שטאַלן מיטן טױט
פֿאַר אַ היטל צוקער און אַ לאַבן ברױט.
 
Adicionado por malucamaluca em Sexta-feira, 25/06/2021 - 11:09
Transliteração
Alinhar parágrafos

Milkhome-balade

Geshribn in tog, ven Hitler iz gevorn kantsler.
 
Shpingeveb un troyer hiln ayn di khates
vayt in di okopes blutikn di tates
 
Un di mames hurn in di shtaln mitn toyt
far a hitl tsuker un a labn broyt.
 
Shteyen kinder bay di fentster un zey zeen
berdike soldatn tsu di frontn geyen.
 
“Viktorya, viktorya!”, un dos lid
nemt di freyd fun ale derfer mit.
 
Royte volkns in di harbstike farnakhtn,
farblutikte bandazhn in di shlakhtn.
 
Shteyen kinder bay di fentster un zey zen
berdike soldatn tsu di frontn geyen.
 
“Viktorya, viktorya!”, un dos lid
nemt dos gold fun ale felder mit.
 
Berdike soldatn, letste vegn, letste shoen,
un der ovnt zingt dos gayster-lid fun kroen.
 
Shteyen kinder bay di fentster un zey zeen
di royte erd in a shvindlrod zikh dreyen.
 
O, yeder veg a krayts, oyf yedn krayts a poyer,
shtot un dorf tseshosn, shpingeveb un troyer.
 
Royte sreyfes, bloe gazn, shrek-signaln,
oyf vayse gaysterferd raytn generaln.
 
Alte generaln – geboygene in dreyen
ibern toytn-guf fun rizike armeyen.
 
Demerung in tifus-flekn, letste shoen,
un der ovnt zingt dos gayster-lid fun kroen.
 
Tsitern di kinder un zey tulyen zikh tsuzamen,
shrayt in zey di benkshaft tsu der mamen.
 
Nor di mames hurn in di shtaln mitn toyt
far a hitl tsuker un a labn broyt.
 
Obrigado!
Adicionado por malucamaluca em Sexta-feira, 25/06/2021 - 11:11
Comentários
Read about music throughout history