Biagio Antonacci - Pazzo di lei ( Tradução para Persa)

Tradução para Persa

دیوانه ی او

Versões: #1#2
آن مرد, دیوانه ی آن زن
برای همین نمی تونه به آرامش برسه
آن مرد، آن مرد برای آن زن تنها یک بازیه
آن زن خوب است اما از یک زن کلی هم فریبکارتر است
آن مرد، دیوانه ی آن زن
آن زن بسیار جوان است اما عجب هنر پیشه ی خوبی است
 
آن زن نمکی است، آسیب می رساند، اما همان چیزی است که
اضافه می کنی وقتی کمبود طعم حس می کنی
عشق و نمک زندگی معنایی دارد
تنها اگر خوب باشد و به آرامی از آن لذت برده شود
 
آن مرد از جنس آن زن است
وقتی تظاهر می کند که می تواند روزی بدون آن زن زندگی کند
او پر از آن زن است
میدان های زرد در چشمان او و آن ها گم می شوند
 
آن زن نمکی است، آسیب می رساند، اما همان چیزی است که
اضافه می کنی وقتی کمبود طعم حس می کنی
عشق و نمک زندگی معنایی دارد
تنها اگر خوب باشد و به آرامی از آن لذت برده شود
 
Adicionado por nima_gilani em Terça-feira, 01/02/2011 - 23:17
Comentários do autor:

i love this music

Italiano

Pazzo di lei

Comentários