The Phantom of the Opera ( Tradução para Búlgaro)

Advertisements
Inglês

The Phantom of the Opera

In sleep he sang to me,
In dreams he came.
That voice which calls to me,
And speaks my name.
And do I dream again?
For now I find,
The Phantom of the Opera is here,
Inside my mind.
 
Sing once again with me,
Our strange duet.
My power over you,
Grows stronger yet.
And though you turn from me,
To glance behind.
The Phantom of the Opera is there,
Inside your mind.
 
Those who have seen your face,
Draw back in fear.
I am the mask you wear.
 
It’s me they hear.
 
My/your spirit and my/your voice,
In one combined.
The Phantom of the Opera is here/there
Inside your/my mind
 
In all your fantasies
You always knew
That man and mystery
 
Were both in you
 
And in this labyrinth
Where night is blind
The Phantom of the opera is there/here
Inside your/my mind.
 
Sing my angel of music!
Sing!
Sing for me!
Sing my angel of music!
Sing for me!
 
"I have brought you,
To the seat of sweet music’s throne.
To this kingdom where all must pay homage to music, music.
You have come here.
For one purpose and one alone.
Since the moment I first heard you sing,
I have needed you with me to serve me, to sing,
For my music.
My music."
 
 
Última edição feita por FaryFary em Quinta-feira, 17/08/2017 - 14:37
Tradução para BúlgaroBúlgaro
Alinhar parágrafos
A A

Фантомът на операта

Versões: #1#2
В съня ми той запя,
В сънищата дойде.
Този глас, който ме зове,
И изрича името ми.
Отново ли сънувам?
Защото сега откривам,
Че Фантомът на операта е тук,
В моя ум.
 
Запей още веднъж с мен
Нашия странен дует
Силата ми върху теб
Се засилва
И въпреки, че се отвръщаш от мен,
За да погледнеш назад
Фантомът на операта е там,
В твоя ум.
 
Тези, които са зървали лицето ти
Се извръщат в страх
Аз съм маската, която носиш
 
Аз съм този, който те чуват.
 
Моят/твоят дух и моят/твоят глас
В едно слети.
Фантомът на операта е тук/там
В твоя/моя ум
 
Във всичките ти фантазии
Винаги си знаела
Този човек и мистерия
 
Са в теб
 
И в този лабиринт
Където нощта е сляпа
Фантомът на операта е там/тук
В твоя/моя ум.
 
Пей, ангеле мой на музиката!
Пей!
Пей за мен!
Пей, ангеле мой на музиката!
Пей за мен!
 
"Докарах те
До сладкия трон на музиката.
До това кралство, където всеки се кланя на музиката, музиката.
Дошла си тук.
За една единствена цел.
От момента, в който те чух да пееш за първи път,
Се нуждая да си с мен, да пееш,
За моята музика.
Моята музика."
 
 
Adicionado por Daiana8879Daiana8879 em Sábado, 15/12/2018 - 16:30
Comentários